Városi tereken és közutakon

A Penta Kft. 1990-ben alakult meg. Tevékenységi körünk alap­vetően és csaknem teljes­körűen a mély­építési kivitele­zés: köz­művek, utak, dísz­burkolatok, hulladék­lerakók építése, rekultivációja, szenny­víz­telepek kivitele­zése. Az alábbiak­ban Eger bel­városá­nak öt hely­színén, valamint az M2-es és 2-es sz. főútvonalat összekötő új út építését Dunakeszi és Göd térségében, továbbá az M3-as autópálya vadonatúj mogyoródi csomópontjának kivitelezésében végzett munkáin­kat mutatjuk be.


Eger történelmi belváros

Eger belvárosában öt helyszín újult meg a TOP-6.3.2-15-EG1-­2016-00001 pályázat keretén belül, összesen nettó 699 M Ft értékben. A kivitelezési munkákat – melyek tavaly júliusban kezdődtek, és hozzávetőleg egy évig tartottak – a HE-DO–Penta Konzorcium végezte.

Eger egyik fő látnivalója a Bazilika és a Líceum közötti Eszterházy tér, mely a belváros egyik főtere, teljes átalakulá­son ment keresztül: a régi beton­burkolatot új, modern térkő burkolatra és gránit­felületre cseréltük, több mint 4000 m2-en. A zöld­felület is teljesen megújult: 1900 m2 gyepszőnyeg­felület létesült, melynek fenn­tartásáról modern, automatikus öntöző­hálózat gondoskodik.

Eger belvárosának egyik főtere, az Eszterházy tér teljesen átalakult

A tér központi részére új látványosság is került: a járófelület síkjába süllyesztett vízjáték. A rovátkolt gránit­felület miatt látványos, mozgó vízkép alakul ki, így a tér egyik fő látnivalója lett.
Ezenkívül az egriek és a város­nézésre érkező turisták kényelme érdekében új pihenő­padok kerültek a térre, valamint az összes kandelá­bert modern, több­funkciós, kellemesebb és nagyobb fényt biztosító világítóoszlopokra cseréltük.

A Hatvani kapu tér is jelentősen átalakult. A tér a korábbi ál­la­po­tá­ban nem illett a város­képbe, a növényzet teljesen eltakarta a kilátást a Bazilikára, és az Állam­kincstár impozáns épülete is takarásban volt. A projekt keretében a Kincstár előtti lépcső, valamint az épület melletti járda is teljesen átépült, az épülethez illesz­kedő porfírkő és beton­térkő burkolattal. A felújítás során összesen 600 m2 új térkő burkolat, mintegy 160 m2 természetes kőburko­lat és meg­közelítő­leg 900 m2 automata öntöző­hálózattal ellátott zöld­felület létesült.

A Hatvani kapu téren, az új olasz­lépcső mellett egy vizes rámpa épült

A téren több vizes attrakciót is kialakítottunk: az új olasz­lépcső mellett egy vizes rámpa épült, melynek fogazott kő­felülete sajátos vízképet mutat, valamint a meglévő, felújított támfalból egy mini­vízesés jelenik meg. Mindez egy nyitott víz­felszínű, íves határú medencében egyesül.

A Hatvani kapu tértől kiindulva, egészen a Városházáig bezáró­lag, a Kossuth Lajos utca északi oldala is megújult. A megújult felületen a beton­térkő monotonitá­sát gránit­kőből készült optikai törés­vonalak szakítják meg. A Sárvári cukrászda előtti terasz is része volt a fel­újítás­nak, ezzel együtt igen hangulatos térrész jött létre. Az új kandeláberek és a modern utcabútorok is hozzájárulnak a sétalóutca kellemes hangulatához.
Nem csak a turisták által elő­szeretettel látogatott helyszínek voltak érintettek a projektben: az egri lakosok kényelmét szem előtt tartva, két belső udvar felújítására is sor került.

Az Erzsébet udvar a Dobó tér közvetlen közelében található. Az elavult burkolatot az alépítménnyel együtt elbontottuk, és a te­rü­let 1600 m2-nyi felületen antikolt térkő burkola­tot kapott. A növény­telepítés keretében fákat, virágzó évelőket, talaj­takaró­kat és dísz­füveket ültettünk, ennek köszön­hetően az udvar a belváros hangulatos színfoltja lett. A régi játszó­teret a mai kornak meg­fe­lelő, biztonságos gumi­burkolat­tal láttuk el, továbbá új játékokat és ivó­kutat is felszereltünk. A játszó­tér mellett nagy méretű pihenő­padokat helyeztünk el, valamint az Erzsébet udvar összes berende­zési tárgyát kicseréltük. Az udvarban található Halászó sas nevű szökő­kút is újra, eredeti funkciójának megfelelően működik.
A felújítás közben végzett feltárások közben kiderült, hogy az udvar csatorna­hálózatá­nak egy része teljes mértékben el­hasz­ná­ló­dott, így annak rekonstruk­ciója is megtörtént.

A Kracker János udvar (korábban Bajcsy tömb­belső) szintén egy lakóházak­kal teljesen körbe­zárt belső tér, melynek járó­felülete többféle burkolatból készült, ezért elsőd­leges szempont volt, hogy a terület egységes képet kapjon. Ezt egy barnás-vöröses színű tér­kővel valósítottuk meg. A felújítás részeként egy mini­rendezvény­tér is kialakításra került lépcsős elrendezés­ben, tartós és időjárás­álló WPC (fa-műanyag kompozit – a szerk.) ülő­felületekkel.
A csapadékvíz megfelelő elvezetése érdekében a közmű­veket is átépítettük.
A projekt egésze során – mind az öt helyszínen – kiemelt figyelmet kapott az akadály­mentesí­tés, amely új rámpák létesítésével és a meglévő rámpák biztonságo­sabbá tételével történt meg. A vakok és gyengén­látók közlekedésének meg­könnyítésére összesen 180 m2 taktilis követ, valamint 25 m2 figyelem­felhívó, optikai vezető­sávot építettünk be.

Az M2-es és 2-es sz. főútvonalat összekötő új út építése Dunakeszi és Göd térségében

A nemzet­gazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházás keretében 2475 fm hosszú kétsávos út épült a Penta Általános Építőipari Kft. és a HE-DO Útépítő, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. által alkotott Konzorcium kivitelezésében. A 3,258 Mrd Ft hazai forrás felhasználásával megvalósuló – az Innovációs és Technológiai Minisztérium megbízásából a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. beruházásában –, a 2-es sz. főút, valamint az M2-es gyors­forgalmi út Dunakeszi északi csomópontja között épülő út forgalomba helyezése a tervek szerint ez év októberében várható.

Az M2-es gyorsforgalmi út Dunakeszi északi csomópontja és a 2-es sz. főút közötti összekötő út

Az útszakasz egy öt­nyílású, 73,8 m össztámasz­közű felül­járóval, mint külön szintű csomóponttal, ível át a 2-es sz. főút, valamint a Buda­pest–Szob vasútvonal és egy üzemi út felett.
A projekt részeként meg­valósult a 2-es sz. főút korrekciója 440 fm hosszban egy 45 m átmérőjű kör­forgalmú csomó­pont épí­tésével, a 2-es sz. főút, Duna­keszi Fészek utca, továbbá az új össze­kötő út csatlakozásában, az érintett köz­művek kiváltásával, szabványosítá­sával, valamint a 2-es sz. főúton átépült a Fészek utcai busz­megálló két bazalt­betonos buszöböl kialakításával.
Az építmények csapadékvíz­-elvezetése a teljes szakaszon burkolt árok rendszerrel, kezelése két olaj- és iszapfogó műtárggyal történik, mielőtt a Malom-árokba mint befogadóba bevezetik.
Az összekötő út új, közvetlen kapcsolatot teremt a 2-es főút és az M2-es gyors­forgalmi út Duna­keszi északi csomó­pontja között, így jobb és gyorsabb elérhető­séget biztosít az észak-budapesti agglomerá­cióban élők, azaz Duna­keszi, Göd és Fót lakói számára.

M3-as autópálya-csomópont

Az új M3-as csomópont

A HE-DO Kft.–Penta Kft.–KM Építő Kft. Konzorcium által kivitelezett Mogyoród és Fót megközelítését szolgáló új M3-as csomó­pont, vala­mint a csomópont és a 2101-es jelű út közötti szakasz megvalósítá­sával a Penta Kft. a teljes terület közmű­kiváltási és -átépítési munkáival, vala­mint új földmű- és pálya­szerkezet-­épí­tési munkáival hozzá­járult a környéken élők közlekedésé­nek és minden­napi életének megkönnyítésé­hez, a turisztikai szem­pont­ból jelentős Hungaro­ring megközelíté­sének megnövekedett forgalmi igényeket kielégítő kialakításához.•


 
Archívum
 2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020  2021  2022  2023  2024
Címkék

Innotéka