2021. június 2.

Szerző:
Pócsik Attila, EKE

Fotó:
Balogh Tibor, EKE

Innovatív, szolgáltató egyetem Egerben

Az elmúlt közel másfél évben az Eszterházy Károly Egyetem (EKE) jelentős erőforrásokat fordított az intézmény falain belül működő innovációs tevékeny­sé­gek és folyamatok fejlesztésébe, melyek mostanra – a jár­vány­helyzet ellenére is – beérni látszanak. E fejlődésnek új lendületet adott a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal által támogatott Egyetemi Innovációs Ökoszisztéma projekt, mely 2020. január 1-jén kezdődött meg Egerben.


A fejlesztések során átalakult az Eszterházy Ká­roly Egyetem Kutatáshasznosítási Irodája, amely im­­már Innovációs Osztályként folytatja műkö­dését. A változással az intézmény elsődleges célja a kutatások hasznosulási fokának további növelése volt annak érdekében, hogy a kutatási eredmények révén bővüljön a partnerek által igénybe vehető szolgáltatások köre is. Mára egy kiadvány foglalja össze a komplex szol­gál­ta­tá­sokat, melyekkel az intéz­mény hozzá­járulhat üz­leti partnerei fejlődéséhez. A kiadvány a https://uni-eszterhazy.hu/komplexszolgaltatascsomagok címen érhető el.

A Komplex szolgáltatáscsomagok kiadvány

A szolgáltatások kapcsán elkészültek azok az üzleti tervek és működési modellek, amelyek az intézményben potenciális fejlő­dési lehetőségekkel rendelkező tevékenységeket segítik. Az el­készült eredménytermékek közvetlenül hozzájárulnak az iparjogvédelmi bejelentések és kutatás-fejlesztési és innovációs (KFI) bevételek növekedéséhez. A partnerekkel kapcso­la­tos nyilvántartások egységesítése, valamint a hatékony partnerkezelés érdekében pedig CRM-rendszer működtetését vezette be az intézmény.

Mint minden hazai felsőoktatási intézményben, így Egerben is fontos a szellemi vagyon pontos nyilvántartása. Ehhez kapcsolódóan megújult az intézmény szellemitulajdon-kezelési szabályzata, továbbá egy új nyilvántartó rendszer is készült. Ez egyrészt az Egye­tem iparjogvédelmi oltalmainak jegyzéke, másrészt lehetőséget kínál az oktatók és kutatók számára, hogy találmányaikat megismertessék az intézmény vezetésével, és adott esetben kezdeményezzék azok oltalmazási eljárás alá vonását. A fejlesztésnek köszön­hetően az intéz­mény mára pontosabb nyilvántartással rendelkezik szellemi alkotásai­ról, valamint az új találmányok is gyorsabban kerülnek iparjog­védelmi eljárás alá.

Az elmúlt hónapok munkájának eredményeképpen szintén külön nyilvántartás foglalja össze az Eszterházy Károly Egyete­men fellelhető kompetenciákat. Feltérképezték az intézményben működő számos kutatócsoport munkáját, azonosították az azokban fellelhető kapacitásokat és kompetenciákat. Az új ismeretek birtokában az Egyetem a korábbinál szerteágazóbb, komplexebb és kiszámíthatóbb szolgáltatáscsomagot tud ajánlani partnereinek. A szolgáltatások – melyek megrendelésére külön felületet működtet az intézmény a https://laborszolgaltatas.uni-eszterhazy.hu weboldalon – jelentős része a Kutatási és Fejlesztési Központhoz kapcsolódik.

Analitikai laboratórium az egyetemen

Az Eszterházy Károly Egyetem projektjének fontos elemei a képzések és a különböző workshopok, melyek hozzájárulnak a partner­kapcsolatok építéséhez és a kollégák szakmai fejlődéséhez. Ilyen rendezvények voltak például az Innováció- és kutatás­menedzsment képzések, melyek célja első­sorban a kutató munka­körben dolgozó kollégák kompeten­ciái­nak fejlesztése volt, hogy ezáltal az intézmény szolgáltatásait még nagyobb sikerrel tudják értékesíteni az üzleti partnerek számára.

A szolgáltatások értékesítése terén egyértelmű növekedés tapasztalható az elmúlt egy évben, az intézmény által nyújtott kutatás-fejlesztési tanácsadói megbízások (komplex kutatások és kísérleti fejlesztések) száma szignifikánsan növekszik, míg a külső partnerrel kötött K+F+I szerződések száma meghaladta a 350-et.

Az intézmény oktatói és kutatói kompetenciáinak fejlesztése mellett az elmúlt időszakban kiemelt figyelmet fordított a hallgatók egyedi képzéseire is: a szellemitulajdon-védelem és a vállalkozóvá válás témakörökben kínáltak kreditpontos tananyagot. Elmondható, hogy az érdeklődés az előzetes várakozásokat is meghaladta: az elmúlt három szemeszterben nappali és levelező tagozaton összesen közel 1000 fő vett részt ezeken a képzéseken.

Innovációmenedzsment-tréning

Jelen projekt keretében új lehetőséget is kínál kutatóinak az intézmény, mely Proof of Conceptként vált ismertté az Egyetem falain belül. Ismeretes: az egyetemi kutatási, fejlesztési és innovációs tevékenységek keretében kifejlesztett találmányok gyakran nem jutnak el addig a technológiai fejlettségi szintig, ahol piaci hasznosíthatóságuk bizonyítottá válhat. Ennek hiánya elrettenti a külső piaci szereplőket attól, hogy a továbbfejlesztést finanszírozzák, vagy együttműködő partnerként részt vegyenek a fejlesztésben. Ezáltal a kutatási tevékenység és az eredmények üzleti hasznosíthatósága között finanszírozási „rés” keletkezik, amely az egyik legfőbb gátja a kutatás-fejlesztési és innovációs eredmé­­nyek piaci hasznosulásának. Az Eszterházy Károly Egyetem által létrehozott Proof of Concept alap ezt a rést hivatott mérsékelni.

Az elsődleges cél azoknak a pályázóknak a támogatása, akik olyan termék/prototípus kialakítását végzik, mely alkalmas licenciára, szabadalomra vagy spin-off cég alapítására. A lehetőségről szóló tájékoztatók eredményeként mára három Proof of Concept pályázat is megvalósítás alatt áll az Eszterházy Károly Egyetemen.

Az Eszterházy Károly Egyetem

Bár nem része az Egyetemi Innovációs Ökoszisztéma pro­jekt­nek, ugyanakkor fontos megemlíteni, hogy részben e pro­jektben végzett tevékenységeknek köszönhetően az intézmény hallgatói sikeresen vesznek részt a Hungarian Startup Uni­ver­sity Programban (HSUP).

2020 szeptemberének végén az Eszterházy Károly Egyetemen is elindult Magyarország első felsőoktatási szintű kreditpontos e-learning startup kurzusa, melyre 96 hallgató jelentkezett. Az őszi félév végén 75 változatosabbnál változatosabb pályamunka érkezett be a hallgatóktól onepager formájában.

Az idei tavaszi félév megkezdésekor az öt legjobb ötletgazdának lehetősége nyílt egy-egy háromfős csapat alakítására. A csapatalakítások végére kirajzolódott, hogy az Eszterházy Károly Egyetemen megszületett öt nyertes ötletet összesen az intézmény 12 hallgatója valósítja meg, melyhez három hallgató csatlakozott más felsőoktatási intézményből is.•

Támogatott tartalom


 
Archívum
 2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020  2021  2022  2023  2024
Címkék

Innotéka