Egyetemközpontú innovációs ökoszisztéma a PTE-n

A Pécsi Tudomány­egyetem (PTE) már évekkel ezelőtt fel­ismerte, hogy az egyetemi tudás­vagyon meg­óvása és hasznosítása kiugrási pontot jelenthet, mondta Kottászné dr. Vass Orsolya, a PTE Kutatás­hasznosí­tási és Tech­nológia Transzfer Fő­osztályá­nak vezetője, akit a Nemzeti Kutatási Fejlesz­tési és Innovációs Hivatal (NKFIH) által támogatott, 2019-1.2.1-EGYETEMIÖKO-2019-00015 projekt-azonosító­számú pályázatuk kapcsán kérdeztünk.


Hogyan épül fel az egyetemi innovációs ökoszisztéma?

– A PTE korán felismerte, hogy az egyetemi tudás­vagyon meg­óvása és hasznosítása – az oktatás és kutatás mellett – fontos feladata egy tudományegyetemnek, ezért már 2005-ben ki­építette az ehhez szükséges keretrendszert. A PTE Kutatáshasznosítási és Technológia Transzfer Főosztály tíz­fős szakértői csapattal dolgozik az egyetemi tudás­vagyon felméré­sén, megóvásán és piacra juttatásán. Az egyetem­központú innovációs öko­szisztéma kiépítésére és meg­erősítésére 130 millió forintos pályázati forrást is nyertünk az NKFIH-tól. A 2019. december 1-jével megkezdett projekt a befejezéséhez közeledik, azonban bízunk abban, hogy az NKFIH támogatásával a jövőben is folytathatjuk a munkát.

Kik az egyetemi innovációs ökoszisztéma szereplői?

– Az innovációs öko­szisztémában az egyetem tölti be a központi katalizátor szerepet, de nélkülözhetet­len részei a város mellett a régió mikro-, kis- és közép­vállalkozásai, és azok a nagy­vállalatok is, amelyek szerepet tudnak vállalni ebben. Az innovációt segítő transzfer­szervezetek szintén fontos szereplők, továbbá együtt­működünk a régió kamarái­val, vala­mint kockázati tőke­társaságok­kal, amelyek biztosíthatják a projektek­hez szükséges erő­forrást.

Mi az, amit a program keretében valósítottak meg?

– Célul tűztük ki az innovációs kultúra fejlesztését az egyetemen. A PTE-n rengeteg kutató­csoport, kutató, PhD-hallgató dolgozik, nekik kell meg­mutatni, hogyan lehet a tudományos eredmé­nyeket össze­kapcsolni a piaci innovációs világgal. Ennek érdekében képzéseket, rendezvé­nye­ket, szakmai fóru­mokat tartunk. A projekt keretében célunk volt nyolcvan olyan új kutatás-fejlesztési szolgáltatás, illetve technológia azonosí­tása, amelyeket transzparen­sen megoszthatunk a vál­lalati szféra szereplőivel. Az innovacio.pte.hu oldalon bemutatjuk a kutatásainkat, tudomá­nyos eredményein­ket és szolgáltatásainkat.

Az egyetemekkel szemben gyakori kritika, hogy bonyolult a struktúra, hosszadalmas a szerződéskötés.

– A projekt másik célja éppen ezért a folyamatok egyszerűsí­tése volt. Már működnek a gyorsabb ügy­intézéshez szükséges adminisztratív keretek meg­teremtésére alapított egyetemi cégek. Létrehoztuk a PTE Innovációs Szakértői Hálózatot, amelynek keretében elismert gazdasági szereplőket kértünk egyrészt arra, hogy értékeljék, validálják a korai fázisban lévő egyetemi technológiákat, másrészt arra, hogy közvetít­sék felénk a piac fejlesztési, kutatási igényeit. A nemzetközi Demola hálózathoz való csatlakozás szintén fontos lépés volt. Három sikeres projektet zártunk a Demola Pécs beindítása óta. Eredményein­ket a számok is tükrözik: növekszik a kutatás-fejlesztési együtt­működések­ből származó bevételek nagysága, valamint az innova­tív szellemi alkotások, hasznosítási szerződések száma.•


 
Archívum
 2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020  2021  2022  2023  2024
Címkék

Innotéka