Híd a kutatóhelyek és az iparvállalatok között

A Miskolci Egyetem is sikeresen pályázott a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal (NKFIH) által korábban meghirdetett Egyetemi Innovációs Ökoszisztéma programra. Az intézmény a vállalt feladatok teljesítése érdeké­ben létrehozta a Technológiai és Tudástranszfer Igazgatóságot (TTI). Ennek mű­kö­dé­­­sé­ről és eredményeiről kérdeztük István Zsoltot, a szervezet projekt­vezetőjét.


Mikor indult a munka, és milyen célokat fogalmaztak meg?

– Az eredményes pályázat után 2020. ja­nuár 1-jén kezdtük meg a munkát. Létre­­jött a szervezet, amelynek legfonto­sabb célja az volt, hogy kialakítsa a technológia­transzfer alapjait az egyetemen, ami egy­ablakos ügyintézési formában hidat képez a kutató­helyek és az ipar­vállalatok között. Ez a gyakorlat­ban azt jelenti, hogy egyszerű, átlátható formában adunk át információ­­kat a potenciális üzlet­feleknek arról, hogy milyen műszaki meg­oldáso­kon dolgozunk, milyen kérdésekre tud az egyetem válaszo­kat adni, ehhez milyen eszközök, laborató­riumok, technológiák és szak­tudás áll a ren­delkezé­­sünkre. Mostanra elkészült a műszaki karok kompetencia­tára, de dolgo­zunk a társadalom­­tudományi karokén is. Hiszen ott is zajlanak kutatások, amelyek át­ültethetők a gyakorlatba.

Milyen területeket érintenek ezek az információs blokkok? Hogyan néznek ki?

– Egy új, könnyen átlátható és egységes struktúrát dolgoztunk ki. Egy oldalon minden lényeges információ megtalálható. Nincs értelme hosszú és bonyolult szövegeket meg­jeleníteni. Aki komolyan érdeklődik, pontosan látja ebből is, hogy hova érdemes fordulnia. Négy fókusz­terület szerint csoportosítottuk a kompetencia­tárat: fenn­tartható természeti erő­forrás-gazdálko­dás, korszerű anyagok és technológiák, innovatív gépészet, valamint logisztika 4.0 és digitális technológiák. Ezeket részben nyomtatott, de természetesen elektronikus formában is elké­szí­tet­tük, magyar és angol nyelven. Az egyetem központi oldalán kereshető formában található meg az adat­bázis (uni-miskolc.hu/kompetenciak). De nem­csak a tudást fog­laltuk így össze, hanem frissítettük és ke­­reshető formában ugyancsak közzé­tet­tük az egyetemi laborbázist is. Ezt ter­mé­sze­tesen az NKFIH által kialakított szten­derd­nek megfelelően készítettük el. Ez pedig az uni-miskolc.hu/meresi-szol­gal­ta­tasok aloldalon található.

A Miskolci Egyetem uni-miskolc.hu/kompetenciak oldalán már elérhető a műszaki innovációs kompetenciatár, amely négy fókusz­területen mutatja be az egyetem 74 műszaki kompetenciáját.
Mennyire érdeklődnek a cégek? Csak nagyvállalatokkal állnak kapcsolatban?

– Az egyablakos vállalati rendszer részeként feladatunk az egyetem stratégiai üzleti partnerei­vel meg­kötött együtt­működé­sek koordiná­lása. Legfontosabb partnereink között van például a Robert Bosch Power Tool Kft., a Joyson Safety Systems Hungary Kft., a BorsodChem Zrt., a Starters E-Com­ponents Generators Automotive Hun­gary Kft., a Mol Nyrt., valamint a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kereskedelmi és Iparkamara is. De kisebb cégekkel is kapcsolat­ban vagyunk, továbbá várjuk a kis- és közepes vállal­kozá­sokat, hogy fel­adatok­kal, kér­dé­seik­kel keressenek meg minket. 2019 novem­beré­ben alakult meg a Területi Innovációs Platform (TIP) is, amelyet a Miskolci Egyete­men a TTI szervez és koordinál. Mintegy 80 különböző cég csatlakozott a kezdemé­nyezéshez, ennek keretében a tagok rend­szeresen meg­kap­ják a Techtranszfer hírleve­let, emellett lehetőségük van arra, hogy az egyetemen zajló kutatási, fejlesztési mun­kákba be­tekintse­nek. Fel­dolgoz­tuk az egyetem ipari KFI kapcsolat­­rend­­szerét és a duális képzésben részt vevő partner­­cégeket is. Mintegy 500 céget fel­ölelő adat­­bázissal rendelkezünk, amelynek alapján az üzlet­­­­fejlesztő kollégáink a személyes meg­keresé­seket is megkezdték. Az adat­­bázist egy online CRM (Customer Relationship Management, vagyis: ügyfél­­kapcsolat-kezelés – a szerk.) platformban tárolja a TTI, amely az egyetem érintett dékánjai és intézet­­igazgatói számára is elérhető. Így mindenki képbe kerül.

Az elmúlt években rengeteg startup indult országszerte. Mi a helyzet önöknél? A frissen végző vagy éppen még csak kezdő diákok hogyan kapcsolódhatnak a rendszerhez?

– Ez napjaink egyik legfontosabb feladata. A Miskolci Egyetem ezért létrehozta a „Proof of Concept” (PoC) programot. Ez egyfajta belső startuptámogató alap volt, számottevő tőkével. Összesen 16 csapat jelentkezett (kb. 60 hallgató), közülük három csapat nyert. Az erre létrehozott alapból további négy csapat kapott még anyagi támogatást a StartMEup versenyen is, amelyen összesen 25 csapat indult el. A nyertesek júniusban az ökoszisztéma-projekt zárókonferenciáján mutatják be eredményeiket a nyilvánosság számára. Hiszünk benne, hogy még több ilyen programot kell indítanunk, hiszen látható, milyen sokat jelent a „vérfrissítés”, nem beszélve arról a nemzetközi versenyről, amely nagyon komoly kihívás elé állítja nemcsak a Mis­kolci Egyetemet, hanem az egész hazai felsőoktatást. Mi úgy látjuk, ha ügyesen lépünk, akkor megálljuk a helyünket.

Hogyan fejlődik a szervezet a jövőben?

– A TTI az elmúlt másfél évben bebizonyí­totta, hogy jó irányban kezdte el az egyetemi innovációs öko­szisztéma kialakítását. A Miskolci Egyetem vezetése ezért úgy döntött, hogy a TTI szerepét tovább erősíti: az eddigi tevékenysé­gei mellé a szervezeten belül alakítják ki az egyetem teljes körű értékesí­tési szervezetét, az egységes pályázati és projekt­­menedzs­­ment-szervezetet, valamint idekerül a felnőtt­képzéssel foglalkozó szervezet is. E tevékeny­ségek központosí­tá­sával a TTI kulcs­­szerepet fog játszani a modell­­váltó egyetem hatékony működését illető­en, amely várhatóan erősíti majd a Miskolci Egyetem vezető szerepét az Észak-magyar­­országi régióban. Ehhez rengeteg munkára és fejlesztésre van szükség, de nem ijedünk meg a ki­hívásoktól. A cél, hogy a klasszikus oktatói munka mellett erős szolgáltatói bázissá váljunk, meg­kerülhe­tetlen tényező­ként dolgozzunk a vállalatokkal együtt, mert csak így érhetünk el eredményt nemcsak rövid, hanem hosszú távon is. A világ változik, és benne az egyetemek, főiskolák szerepe is: ma már nem elég „csak” tudást átadni, azt a lehető leg­­hatékonyab­­ban kell kihasználni és üzletet kötni. Ez a valódi tapasztalat. És aki ebbe hallgató­ként ideje­korán bele­­csöppen, az úgy hagyja el az intéz­ményt, hogy igazán versenyképes tudás birtokában lép vagy a munkaerő­piacra, vagy indítja el saját vállalkozását.•

A 2019-1.2.1- EGYETEMIÖKO-2019-00003 számú projekt a Nemzeti Kutatási Fejlesztési és Innovációs Alapból biztosított támogatással, a 2019-1.2.1- EGYETEMIÖKO pályázati program finanszírozásában valósult meg.

 
Archívum
 2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020  2021  2022  2023  2024
Címkék

Innotéka