Természeti értékeink térképen

Elkészült hazánk ökoszisztéma-alap­tér­képe, mely bemutatja és értékeli is az ország természeti rendszerei­nek állapotát.


Magyarország Öko­szisztéma-­alap­térképé­nek elsődleges funk­ciója a hazai ökoszisztémák térbeli elterjedé­sének bemu­ta­tása három­szintes kategória­rendszer­rel rendelkező, temati­kus raszteres állomány formájában. Az alap­térkép teljes térbeli lefe­dett­séget biztosít az országra, s bár cél volt az agrár- és városi öko­­szisz­témák térképezése is, a legfőbb célpontokat a ter­mé­szet­­­közelibb területek jelentették.

Az alap­térkép elkészíté­sénél „alulról építkező” térképezési modell valósult meg, mely egyrészt a valós állapotot minél jobban tükröző, már meglévő tematikus adat­bázisokra támaszkodik, másrészt a táv­érzékelés módszereire alapozva kiegészíti és pontosítja ezeket. A szak­emberek számára fontos szempont volt rendszere­sen frissülő adat­bázisok haszná­lata, így teremtve meg a térkép aktualizálá­sának lehetőségét a későb­biekben. A bázisév 2015, de a fel­használt adatok tartalmazzák a 2017-re vonatkozó Sentinel optikai és radarűrfelvételeket is. A térképezés eredménye további négy, függetlenül kezelhető, tematikus adat­réteggel egészíthető ki nyilvános felhasználás céljából, melyek a böngésző­ben nézegethe­tők, vagy tér­informatikai eszközök­kel kezel­hető formátum­ban letölthetők.

Az Öko­szisztéma-­alap­térkép „A közösségi jelentő­ségű természeti értékek hosszú távú meg­őrzését és fejleszté­sét, valamint az EU Biológiai Sok­féleség Stratégia 2020 cél­kitűzései­nek hazai szintű megvalósítá­sát megalapozó stratégiai vizsgálatok” című projekt keretében készült.•


 
Archívum
 2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020  2021  2022  2023  2024
Címkék

Innotéka