5G tesztprojektek

Kecskemét belvárosában a közvilágítási infra­­struktú­rán – villany­oszlopokon, kandelábe­re­ken – építenek ki mobil­szolgáltató-független 5G kis­cellás teszt­környezetet, Mező­hegye­sen pe­dig a Nem­zeti Ménes­birtok és Tan­gazda­ság Zrt. terü­le­tére telepítenek agrár 5G teszt­háló­zatot. A tesz­tek segítségével azt vizsgálják, miképp lehet gazda­ságosan 5G hálózatot kiépíteni és működtetni.


A kecskeméti projekt keretében nagyszámú fel­­használó miatt és a dinami­kusan növekvő adat­forgalom kiszolgálásához kell a mobilháló­zati infrastruktúrákat fejleszteni, ezért a városban több új, kisebb antennára, úgynevezett kiscellára lesz szükség. Ahhoz, hogy az 5G szolgáltatás a sű­rűn lakott területeken gazdaságilag is életképes legyen, illetve a környezeti terhelés szempontjait is figyelembe vegye, célszerű elkerülni, hogy min­den egyes szolgáltató saját beruházással fej­lesz­szen infrastruktúrát, vagyis optimalizálni kell a há­ló­zatok ki­alakítását. A fejlesztés keretében azt is vizsgálni fogják, milyen pozitív hatása lehet új tí­pusú kandeláberek telepítésének – például e-töltő vagy városi kamerarendszer elhelyezésével. A mező­hegyesi projekt keretében a ménesbirtok olyan digitális minta- és tangazdaságként működik, amely az agrárium innovatív technológiáit, az okos mező­gaz­da­ság lehetőségeit alkalmazza és vizsgálja.

A két 5G kiscellás tesztprojekt megvalósítására a Digi­tá­­lis Jólét Nonprofit Kft. írt ki nyílt uniós köz­be­szer­zési eljárást, amelyet a kritikus ren­del­ke­zé­s­re ál­lást igénylő távközlési szolgáltatásokat bizto­­sí­tó AH NET Zrt. nyert el a független, integrált inf­ra­­struk­­­túra-szol­gál­tató CETIN Hungary Zrt.-vel együtt­mű­kö­dés­ben.•


 
Archívum
 2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020  2021  2022  2023  2024
Címkék

Innotéka