2013. november 12.

Szerző:
Dr. Szabó Géza PhD, ügyvezető igazgató

Certuniv Kft. • certuniv.hu

Alkalmassági tanúsítás vasúti biztosítóberendezési területen

A hazai vasúti biztosítóberendezési terület idei egyik nagy előrelépése, hogy megszületett az első hivatalos kijelölés a terület megfelelésértékelési szerepkörére. A kijelölt Certuniv Vasúti Tanúsító és Műszaki Szakértő Kft. mind a vasúti átjárhatósági terület biztosítóberendezési alrendszerének tanúsí­tására, mind a hazai vasúti rendszerek biztosítóberendezési aspektusának tanúsítására jogosultságot szerzett. Az alábbiakban bemutatjuk a vasúti területen kijelölt szervezetek működésének hátterét, a jelenleg kijelöléssel rendelkező Certuniv Kft. szervezeti felépítését és szolgáltatásait, hangsúlyt fektetve a tanúsítás teljes ágazatra kifejtett kedvező hatásaira is.


Fontos kiemelni, hogy a független szakértők régóta részt vesznek a vasúti biztonság elvárt szintjének elérésében.
A függetlenség és a szakértelem, tapasztalat lényeges tényezők, segítségükkel kiszűrhetők a tervezői vagy gyártói hibák, korai szakaszban észre lehet venni, ha egy fejlesztés vagy beruházás műszakilag rossz irányba fordul vagy netán zsákutcába jutna.

A vasúti közlekedés attraktivitásának és európai szerepének növelése érdekében megfogalmazott átjárhatósági (interoperabilitási) követelmények között már jelentős mértékben formalizáltan jelent meg a független szakértők szerepe.

A termékek vagy rendszerek megfelelőségének értékelése Európa-szerte egyre kidolgozottabb alapokra kerül, egyre jobban specifikált a végrehajtandó feladat, alkalmazandó módszer. A vasúti nemzetközi átjárhatóságot vizsgálni jogosult szervezetek az Európai Unió teljes területére kiterjedő jogkörrel rendelkeznek, ezért kijelölésük kétlépcsős. Az első lépcsőben a nemzeti, kijelölésre jogosult szervezet (ez Magyarországon a közlekedésért felelős miniszter döntése értelmében a Nemzeti Közlekedési Hatóság) vizsgálja meg szakmai és szervezeti alkalmasságukat, majd megfelelés esetén a kijelölési szándékot e szervezet bejelenti az EU-nak, ahol második lépcsőben több szempontból felülvizsgálják az ügyet, lehetőséget biztosítanak a tagországoknak kérdések feltételére, és csak a teljes megfelelés európai szintű megállapítása után kapja meg a kijelölendő szervezet az összeurópai jogosultságot. Az ilyen szervezeteket angolul Notified Bodyknak (NoBo) nevezik, ezt a jogosultságot vasúti biztosító­berendezési területen a Certuniv Kft. 2013 augusztusában kapta meg, azóta az Európai Unió minden tagállamában hivatalosan is végezheti független tanúsítói tevékenységét.

Ugyanezeket az elveket alkalmazhatjuk a magyar vasúti sajátosságok (magyarországi vasúti rendszerek) tanúsítása során is. Itt az Országos Vasúti Szabályzat I. kötete (Országos közforgalmú vasutak) és II. kötete (Helyi közforgalmú vasutak) teremt alapot a tanúsításhoz. Mivel e területek vizsgálata – jellegükből adódóan – kizárólag Magyarországon értelmezhető, itt a kijelölő szervezet egy lépcsőben, idegen szervezet bevonása nélkül dönt a független tanúsító megfelelőségéről és kijelöléséről. A Certuniv Kft. az országos közforgalmú vasutak és a helyi közforgalmú vasutak (városi vasutak) jelző- és biztosítóberendezéseire vonatkozó tanúsítási jogosultságát 2013 márciusában szerezte meg, illetve jogosultságot kapott vasúti járművek elektronikus biztonsági berendezéseinek tanúsítására is.

Vasúti tanúsítások követelményrendszere

Az új, nemzetközi megfelelésértékelési elveken alapuló, és már a hazai jogrendszerbe is bekerült megfelelésértékelési szabályoknak megfelelő kijelölések megjelenésével a korábbi tanúsítói szervezetek véglegesen elvesztették jogosultságaikat, és az engedélyező hatóságok csak az új típusú kijelöléssel rendelkező szervezet(ek) tanúsítási eljárásainak eredményeit fogadják el, illetve kérik is be az engedélyezési eljárások megindításához.

Fontos azt is tudni, hogy a tanúsítói tevékenység szabályozott keretek között folyik. A megfelelőségértékelő szervezetnek kötött (a kijelölésben jóváhagyott és időszakosan felülvizsgált) eljárásrend szerint kell végeznie tevékenységét, kellő belső függetlenséget is biztosítva. A Certuniv Kft. ellenőrző szervezeti részt (MSZ-EN ISO/IEC 17020 szabvány szerint) és tanúsító szervezeti részt (MSZ-EN ISO/IEC 17065 szabvány szerint) üzemeltet. Egy tanúsítás során először az ellenőrző szervezeti egység végzi el a szükséges feladatokat, majd ellenőrzési eredményét átadja a tanúsító szervezeti egységnek, ahol a megfelelésről szóló végső döntés megszületik.

A megfelelésértékelés vasúti területen modulrendszer szerint végezhető el, biztosítóberendezési területen a megengedett eljárási modulok, illetve modulkombinációk:

  • Típusvizsgálat a tervezés és fejlesztés fázisában (CB/SB modul)
    + Gyártási minőségirányítás vizsgálata (CD/SD modul);
  • Típusvizsgálat a tervezés és fejlesztés fázisában (CB/SB modul)
    + Termékverifikáció (CF/SF modul);
  • Tervvizsgálat a teljes minőségirányítási rendszer vizsgálatával (CH1/SH1 modul);
  • Verifikációs eljárás (SG modul) – csak pálya menti alrendszer esetén.

E modulok közül talán a CH1 (rendszerkomponens, önálló termék) és az SH1 (alrendszer-rész, egy telepített, több rendszerkom­ponens segítségével létrehozott komplex rendszer) modul illeszkedik legjobban a biztosítóberendezési fejlesztésekhez, itt a vasútbiztonsági szabványok (MSZ-EN 50126 szabvány és kapcsolódó szabványai) szerinti gyártói biztonsági életciklusban kötelezően elvégzendő belső ellenőrzések, validációk a független tanúsítás során figyelembe vehetők, ezzel csökkentve a teljes folyamat költségeit. A Certuniv Kft. emiatt ezt a két megfelelésértékelési modult kínálja ügyfeleinek.

És essék szó a szakmai tapasztalatról, szaktudásról is: a kijelölés során talán a legnehezebben vizsgálható a kijelölő által a szervezet (illetve a szervezet munkatársai által) nyújtott szakmai kompetencia, hiszen azonos szakmai végzettség, azonos szakértői jogosultságok mögött jelentős szakmai különbségek lehetnek. Ugyanakkor a tanúsítás valós értékét az adhatja, ha valóban a tématerület igazi szakértője vizsgálja felül a terveket, berendezési elképzeléseket és kialakításokat. És ne feledjük: a vasúti biztosítóberendezési terület igen összetett: jelen van benne a közlekedésbiztonság sok általános aspektusa; a vasútbiztonság, illetve általánosságban a funkcionális biztonság elérésének folyamatmenedzsmentje, a vasúti üzemtan, a villamosmérnöki alapokhoz visszanyúló berendezési megvalósítás és az itthon még kevéssé alkalmazott, ezért kevés tapasztalatot nyújtó átjárhatósági új funkcionális elvek is. Az igazi értéket azok a tanúsítók nyújtják, akik ezeken a területeken járatosak, mert így nemcsak egy végső tanúsítványt, de jelentős folyamattámogatást is tudnak biztosítani a tervezőknek, fejlesztőknek, gyártóknak és üzemeltetőknek.

Igen fontos a személyes kvalitás mellett a műhelymunka is, a napi feladatokon túlmutató kutatás-fejlesztésben való részvétel és az ismeretek strukturált továbbadása, a szakmai közéletben való részvétel is.
E szempontok szerint a Certuniv Kft. vezetősége, vezető szakembergárdája ideális összeállítású. A dr. Tarnai Géza, dr. Szabó Géza, dr. Sághi Balázs és dr. Rácz Gábor nevével fémjelzett csapat minden tagja végez hosszú ideje szakterületi tudományos munkát is, jelentős a publikációs tevékenységük, tudományos fokozatot szereztek; ezek alapján a szervezet nemcsak a szokásos szakértési, tanúsítási feladatok megoldására alkalmas, de új típusú vagy elvi jellegű feladatmegoldásra vagy megoldások értékelésére is képes. Emellett jelentős gyakorlati tapasztalatuk van a vasúti biztosítóberendezések tényleges megvalósítása, elvi kialakítása, mikroprocesszoros vagy számítógépes alapú biztonsági rendszerek fejlesztése és üzemeltetése, az e területekhez tartozó biztonsági életciklus és az életciklus-tevékenységek területén.

A Certuniv Kft. vezetői: dr. Szabó Géza ügyvezető igazgató, dr. Tarnai Géza ügyvezető igazgató,
dr. Sághi Balázs minőségirányítási igazgató és dr. Rácz Gábor gazdasági és back-office igazgató

Végezetül ismét kiemeljük: a tanúsító által a vasúti fejlesztési vagy beruházási folyamathoz adott érték nem a kiadott tanúsítvány, hanem a teljes folyamat ellenőrzése során kifejtett tevékenység, amelynek csak összefoglaló eredménye (sikeresség esetén) a kiadott tanúsító okirat. Bár sokak számára kellemetlennek tűnhet, ha a határidőkkel terhelt és szigorú gazdasági határok közé szorított projekt során a független tanúsító a biztonság elérése érdekében a szabványok és iparági bevált módszerek alkalmazását kéri számon és a specifikációk maradéktalan teljesítését ellenőrzi, de a biztonságos vasúti közlekedés elérése révén megtérülnek a befektetett erőforrások.•


 
Archívum
 2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020  2021  2022  2023  2024
Címkék

Innotéka