2023. május 9.

Szerző:
Szegedi Imre

A kezdetek mindig érdekelték az embereket

A Magyarok a honfoglalás előtt címmel tartott a közel­múltban előadást Sudár Balázs. A történész-turkológus a Történet­tudományi Intézet tudományos főmunkatársa. Elsődleges kutatási területe a török hódoltság időszaka, de több mint tíz éve aktívan kutatja a korai magyar történelmet is. Tagja a Magyar Történelmi Íjász Társaságnak, szabad­idejében régizenét játszik. Sudár Balázs izgalmas kérdésekre izgalmas válaszokkal szolgált az előadásán, ezeket kiegészítette a lapunk kérdéseire adott gondolataival.


Magyarok a honfoglalás előttSzékely Bertalan: Vérszerződés; 1896–97, freskó

Kevés olyan korszak van a magyar történelemben, amely ekkora érdeklődésre tartana számot. Sudár Balázs életében meghatározó szerepet játszott a török hódoltság kutatása, de szakmai viharok, támadások őstörténészként érték. Meggyőződése, hogy a magyar őstörténet felfutó korszakát éli, amit az 1990-es évek óta erőteljes, egyre erőteljesebb társadalmi érdeklődés kísér. Érdekes módon ez a terület jelentős indulatokat gerjeszt.

Ezt a felfokozott érdeklődést az magyarázhatja, hogy a magyar őstörténet szimbólumai velünk élnek. A Hősök tere, a tatabányai turulszobor, a rovásírásos helységnévtáblák, a sokak által viselt díszes tarsoly egyaránt erre a korszakra emlékeztet. (Az övtáskák népszerűsége az 1980-as évek néprajzosai körében indult hagyományőrző tevékenység lenyomata.)

A Kárpát-medence 10. századi, honfoglalás kori hagyatékának kiemelkedő leletei a veretekkel vagy lemezzel díszített tarsolyok. (Fotó: Deim Balázs)A Kárpát-medence 10. századi, honfoglalás kori hagyatékának kiemelkedő leletei a veretekkel vagy lemezzel díszített tarsolyok. A korabeli ötvösművészet remekei, díszes tarsolylemezek, íjászfelszerelések, lószerszámok, ékszerek, nemesfém viseleti elemek is láthatók áprilistól Szentendrén, a megújult MűvészetMalom idei nyitókiállításán. (Fotó: Deim Balázs)

Ezek a szimbólumok azt jelzik: közünk van a kereszténység felvétele előtti magyar történelemhez, érdekel bennünket, hogy honnan jöttünk. A magyar őstörténet jelenléte erős a mában, aminek az is oka, hogy az európai kultúra nagyra értékeli a múltat. A régiség­kereskedők a tanúi annak, hogy az elmúlt időknek pénzben kifejezhető értéket tulajdonítunk.

A kezdetek mindig érdekelték az embereket. Ünnepeljük a születés­napunkat, a karácsonyt, a keresztény vallás-világ­látás születés­napját. Intézmények ünneplik az alapításuk év­forduló­ját, települések azt, hogy az ősi iratokban mikor fordult elő a nevük először. Ismert gondolat, hogy a kezdet meghatározza a kifutást, a jövőt. Ha a mai magyar közösség történetének kezdetére gondolunk, jól állunk. Álmos, Árpád és Szent István három olyan név, amely megalapozta a magyarok későbbi történelmét. Álmos fejedelem vezetésével jött létre annak az államiságnak a csírája, első megnyilvánulása, amelyben ma is élünk. A magyar állam alapjait az ő idején tették le. Árpád nevéhez a honfoglalás kötődik. Az az esemény, amikor megtaláljuk mai lakó­helyünket. Szent István idején az ország betagozódott az európai kulturális rendszerbe, amelynek máig a része vagyunk. Ez a nyugati civilizáció. Ezzel a három történelmi személyiséggel három fontos szempont jelent meg: az államisá­gunk, a lakó­helyünk és a civilizációs hova­tartozásunk. Ennyi azonban nem elég.

A magyarság lovas nomád népként foglalta el a Kárpát-medencét, de mikor és hol lettek nomádok? A nyelvészek azt mondják, hogy a magyar nyelv nagyjából 2500-3000 éve önálló. Azaz, a nyelv­rokonainktól ennyi ideje szakadtunk el, s éli nyelvünk a saját életét. Ez a 2500-3000 év azt is jelenti, hogy a magyar Európa egyik legrégebbi önálló nyelve. Ha idevesszük, hogy nagyjából 1200 év magyar történelme ismert, jogos a felvetés, hogy közben mi történt a magyarul beszélők közösségével?

Az a baj, hogy a történeti források nagyjából a 9. század közepéig, azaz a honfoglalást megelőző ötven évig „látnak” vissza. Ennél korábbra szeretnénk tekinteni. Már a 19. században felmerült, hogy ha a történettudomány nem lát messzebb, akkor más tudományágak kipótolhatják a hiányosságokat. E tekintetben a nyelvészet és a régészet, majd az antropológia és legújabban a genetika ad izgalmas eredményeket. Ennek következményeként az őstörténet lassan egy évszázada interdiszciplináris kutatási terület. Mivel minden tudományág a saját kérdéseire ad választ, a különböző válaszokat össze kell hangolni. Ehhez módszertan kell. Illetve minden tudományágnak a legjobb anyagát kellene a közösbe betenni, és ki kell találni, miként tudunk hidat verni a területek közé.

A magyar őstörténet-kutatás rákfenéje, hogy ez a módszertan nincs igazán (jól) kidolgozva. Mire lenne szükség? „Arra, hogy legyen valamilyen, legalább többé-kevésbé kipróbált módszer a kezünkben, hogy a különböző tudományterületek eredményeit ho­gyan tudjuk együttesen használni. Mondok egy példát. Egy festményt vizsgálhat a művészettörténész, alapvetően nyilván az ábrázolás és annak módja szempontjából. De kutathatja egy törté­nész a festőnek és környezetének vagy a mű keletkezésének a történe­tét. És persze elemezhető a festékek összetétele kémiai szempontból vagy éppen maga a vászon is. A kérdés az, hogy a vászon jellegéből hogyan következtethetünk a kép mondanivalójára. A példa talán nagyon távolinak tűnik, de valójában erről van szó” – indokolta a módszertan jelentőségét Sudár Balázs.

A történettudomány is alaposan újragondolta a korszakkal kapcsolatos eredményeit, meglátásait. Napjainkban másként lát­juk a korszakkal kapcsolatos forrásainkat. Ezeket a dokumentumokat radikálisan újra kell olvasni, mert sok esetben nem érvényesültek a történettudomány alapvető kutatási módszerei. A szövegeket gyakran nem történészek elemezték, és a szövegeket gyakran nem történettudományi szempontok alapján értékelték. Azaz nem szakszerűen dolgozták fel az írott forrásokat.

Előfordul, hogy egyes szövegeket környezetükből kiszakítva értelmeznek. Ez indokolja a radikális újraolvasást.

A szakemberek három őstörténeti forrás­csoportra szoktak hivatkozni. Az egyik leg­jelentő­sebb forrás a bizánci eredetű De administrando imperio (A birodalom kormány­zá­sáról), amelyet Bíborban­született Konstantin császárhoz kötünk. Ez a 10. század közepén született írás a korai magyar történelem egyik leg­jelentősebb forrása. A másik ilyen csoportot a muszlim források képezik, amelyek közül a leg­fontosabb a Dzsajhání-hagyományként ismert szövegcsalád. A harmadik forrás­csoport a magyar krónikás hagyomány. Fontos tanulsággal szolgál, hogy a késő Árpád-korban született írások szerzői mit gondoltak az Árpádokról háromszáz év távlatából. Anonymus, Kézai krónikája és a Krónika­szerkesztmény néven ismert mű tartozik ebbe a körbe.

A Dzsajhání-hagyomány szerint leírt magyar néprész a volgai bolgároktól nyugatra élt, és roppant erős hadsereggel rendelkezett. (Forrás: Sudár Balázs)A Dzsajhání-hagyomány szerint leírt magyar néprész a volgai bolgároktól nyugatra élt, és roppant erős hadsereggel rendelkezett. A szöveg tulajdonképpen arról szól, hogy létezik a bolgárok mellett egy erős hadsereg, amelyikre figyelni kell – a többi csak spekuláció a keleten maradt magyarok létszámáról. Az átértelmezésből fakadó nyereség azonban jelentős, hiszen a szétszakadó magyarságnak a keleti szárnyáról tudunk meg alapvető információkat. Róluk eddig semmit sem tudtunk. (Forrás: Sudár Balázs)

B. Szabó János történész kollégával közös kutatásaik szerint a Dzsajhání-hagyományként emlegetett forráscsoportnak, amely­nek nem maradt fenn kézirata, csak részleges fordításait, átiratait ismerjük, a földrajzi horizontja alig terjed túl a Volgán, a szövegek történeti kontextusa pedig a 9–10. század fordulójára utal. Így tehát valójában egy keleten maradt magyar néprészről szól, nem Árpád honfoglalóiról, akik ekkor már a Kárpát-medencében voltak. Ez azt jelenti, hogy az eddigi történeti értelmezéssel ellentétben ezek a szövegek nem a honfoglalókra és nem Etelközre vonatkoznak. Vagyis a Dzsajhání-hagyomány egész egyszerűen nem a honfoglaló magyarok előtörténetének a forrása. A három forráscsoportból tehát ezt ki kell venni a közvetlen magyar őstörténetből. A leírt magyar néprész egyébként a volgai bolgároktól nyugatra élt, és roppant erős hadsereggel rendelkezett. Azért írt róluk Buharában Dzsajhání, aki miniszter volt, mert érdekes volt számukra, hogy a magyarok mit csinálnak a velük szövetséges bolgárok hátában.

Ennek a szövegnek az alapján gondolták sokáig, hogy a magyarok állama kettős fejedelemség, sőt szakrális királyság lehetett. B. Szabó és Sudár úgy látja, hogy egyfelől a leírás nem a mai magyarok elődeire vonatkozik, másfelől pedig a szövegben valójában nem egy ilyen bonyolult államrendszerről írtak. Egyetlen fejedelemről van szó, akit Gyulának hívtak. A másik dolog a keleti magyarok létszáma: húszezres hadseregről írtak, de a szöveg tulajdonképpen arról szól, hogy létezik a bolgárok mellett egy erős hadsereg, amelyikre figyelni kell – a többi csak spekuláció a keleten maradt magyarok létszámáról. Az át­értelmezés­ből fakadó nyereség azonban jelentős, hiszen a szét­szakadó magyarság­nak – akikről eddig semmit sem tudtunk – a keleti szárnyáról tudunk meg alap­vető információkat.

 

Az Árpád-ház nyomábanAhogy publikációikban, úgy közös könyvükben is a szerzők a magyarok korai történetét visszahelyezik abba a keretbe, amelyben az egyedül értelmezhető: a lehető legszélesebb értelemben felfogott sztyeppetörténetbe. Megközelítésmódjuk: a megcsontosodott tételek alapos körüljárása, újragondolása, a bizonyítékok gondos mérlegelése, korábban elhanyagolt összefüggések figyelembevétele és számos új ötlet felvetése, mely írásaikat izgalmassá és megkerülhetetlenné teszi. Szemléletmódjuk szerint a magyarság korai története nem magyar belügy, hanem Eurázsia történetének szerves része, és nemzetközileg releváns tudományos kérdés.

A De administrando imperio néven ismert bizánci összeállítás Bíborbanszületett Konstantin bizánci császár államelméleti műve, amelyet fiának, a későbbi II. Rómanosz császárnak címzett. Ez a mű a magyar őstörténet egyik legfontosabb történeti forrása. A szöveg 38. fejezetének első 53 sora foglalkozik a magyarokkal. A szöveg magja 900-910 körül született, amelyet 940-950 körül jelentősen kibővítettek. A korai magyar történelemre vonatkozó rész valószínűleg a 9. század végén íródott. B. Szabó János és Bollók Ádám bizonyította be, hogy nagyon is elképzelhetők azok az események, amelyeket eddig itthon kétségbe vontak. Levedi lemondását a fejedelemmé választás lehetőségéről például többen kitalációnak tartották, mondván, egy sztyeppei fejedelem nem viselkedik így. Pedig könnyen elképzelhető, hogy amikor a kazár kagán (királyi rangú vezető – a szerk.) a magyarok fejedelmének akarja kinevezni Levedi törzsfőt, azt ő valóban nem fogadta el. Ezt eddig elképzelhetetlennek tartották, holott példák igazolják, hogy hasonló helyzetek előfordultak más népeknél. Az új kutatások fényében úgy tűnik, hogy a szöveg nem tartalmaz olyan állítást, amely ne lenne hihető. Akik eddig hihetetlennek tartották ezt, azok talán nem ismerték kellő­képpen a korabeli közeget. A sztyeppei népek életmódjának, történetének a megismerésében a magyar kutatás rettenetesen el van maradva. Bollók Ádám és B. Szabó János könyvének (A császár és Árpád népe – A korai magyar történelem legfontosabb 10. századi bizánci forrásáról – a szerk.) állítása: amit a forrásban leírtak, nem biztos, hogy igaz, de hihető. Érdekes módon a szövegben csak a magyar–kazár kapcsolatokról van szó, ami felveti annak lehetőségét, hogy kazár származású ember volt az informátor.

A császár és Árpád népeA könyv a bizánci eredetű De administrando imperio magyarokkal kapcsolatos adatait vizsgálja történeti megközelítésből, a nemzetközi kutatásban az elmúlt évtizedekben elért újabb eredményekre építve. A kötet a korai magyar történet egyik meghatározó szakaszának új, elsősorban az egykorú írott forrásokra szorosan támaszkodó interpretációját nyújtja.

Az előbbiek alapján jogosan merül fel a kérdés, hogy a késő Árpád-korban született források – Anonymus, a Kézai-krónika és a Krónikaszerkesztmény – mennyire hihetők?

„Nehéz kérdés. A történettudomány jó ideje alapvetően hiteltelennek tartja ezeket a szövegeket, illetve úgy gondolja, hogy elsősorban a saját korukról vallanak, nem pedig a honfoglalás időszakáról. Másrészt a kutatók lépten-nyomon felhasználják a leírtakat, hiszen a forráshiányhoz képest ez mégiscsak valami. Érdekes annak a története is, hogy hogyan váltak e művek »páriává« a történettudományban: nem csupán szakmai okokra, hanem tudománypolitikai vagy egyenesen politikai szempontokra is figyelnünk kell” – felelte Sudár Balázs, aki szerint gyakran hangoztatott érv például, hogy a szerzőknek sok száz évvel az események után nem lehetett valós tudásuk a honfoglalásról, mert a népi emlékezet nem tud áthidalni ekkora időtávot. Ez minden bizonnyal így is van, de itt nem az egyszerű emlékezet­határról van szó, hiszen egy alap­vetően szóbeli világban az emléke­zés­nek voltak „szakemberei”: az ének­mondók. A sztyeppei népek ének­mondásából kitűnik, hogy meg­lepően hosszú ideig meg tudták őrizni az események emlékét, amennyiben a közösség együtt maradt, és volt értelme az emlékezés­nek. Márpedig az Árpádok esetében éppen ez a helyzet. Ezért Sudár Balázs optimistáb­ban tekint a krónikákra, és rengeteg kutatási lehetőséget lát bennük.

Sokan úgy képzelik, mintha a magyarság mindig is létezett volna. Ugyanakkor a sztyeppei párhuzamok, népalakulások mást mutatnak. Inkább „sztyeppei legóról” beszélhetünk, ahol különféle kockák vannak, összeállnak, majd szétesnek, majd valaki megint épít valamit, ugyanazokból a kockákból. Azaz, egy nép alakulása-formálódása nem egyenes vonalú, nem etnikai alapú – az országnak van népe, nem a népnek országa, vázolja a történész. Az egész a hatalomról, a tehetséges vezetőről szól, a fogyásról és a bővülésről. A magyarok egyik fele például nyugatra költözik, a másik keleten marad. Ezek a részek tartják egymással a kapcsolatot, erről a bizánci források is írnak. Azért indult keletre Julianus barát, hogy megtalálja a keleten maradt magyar néprészt.

Az viszont biztosnak látszik, hogy a magyaroknak korábban nem voltak uralkodóik, nem egy főnök vezetése alatt álltak, ezt mondja a magyar és a bizánci hagyomány is. Ehhez képest az Árpád-háznak van egy uralkodói hagyománya, miszerint ez a család egy régi királyi házból származik. Ennek egyébként volna értelme: a környéken akkoriban nem voltak olyan országok, amelyeket az Árpádok le tudtak volna másolni, nekik az országépítői és országvezetői tudást össze kellett valahol szedniük. A sztyeppetörténet alapján az nem úgy megy, hogy valaki magától nagyon ügyes és megoldja. Ellenkezőleg: menekült királyfiak, hercegek, miniszterek rendeznek össze közösségeket, hoznak létre országokat a magukkal hozott tudás birtokában.

Egyre többször vetődik fel az a kérdés, hogy beszélhettek-e magyarul a Kárpát-medencében a honfoglalás előtt? Sudár Balázs szerint ennek megválaszolására egyszerűen nincsenek forrásaink. Még a 12–13. századi Magyarországgal kapcsolatban is csak halványan sejtjük, milyenek a nemzetiségi, nyelvi viszonyok. Amikor azt mondjuk, hogy a magyar nyelvet „Árpádék hozták a Kárpát-medencébe”, az a magyar politikumnak és a magyar nyelvnek egy önkényes összekapcsolása, amit persze kizárni sem lehet. Ugyanakkor egyedülálló, hogy Európa közepén, egy teljesen idegen nyelvi közegben, „bevándorlóként” létezik a mi nyelvünk.

A magyarság történetében az eseményeket 850 előtt egyszerűen nem látjuk. A régészet, a nyelvészet, az antropológia és a genetika hogyan segítheti a múlt jobb megismerését? Eljuthatunk-e a korábban említett, 3000 évvel ezelőtti időszak közelébe, amikor önállósodni kezdett a magyar nyelv, vagy ez tudománytalan kérdés?

Európa közepén, egy teljesen idegen nyelvi közegben, „bevándorlóként” létezik a magyar nyelv.Hogy beszélhettek-e magyarul a Kárpát-medencében a honfoglalás előtt, arra nincsenek forrásaink, ám az egyedülálló, hogy Európa közepén, egy teljesen idegen nyelvi közegben, „bevándorlóként” létezik a magyar nyelv. (Feszty-körkép, részlet)

„A társtudományok a saját kérdéseikre adnak egyre pontosabb válaszokat: a nyelvészet a nyelvi kapcsolatokat tárja fel egyre pontosabban, a régészet a tárgyi kultúra vagy éppen a temetési szokások kapcsolati hálóját látja, az archeogenetika pedig előbb-utóbb megírja az emberiség genetikai történetét. Ezek az eredmények az emberi közösségek különböző aspektusait világítják meg. A történettudomány arra keresi a választ, hogy mi történt az emberi közösségekkel. Mivel az őstörténet természetéből fakadóan forrás­hiánnyal küzd – nemcsak nálunk, hanem minden nép esetében –, kellő körültekintéssel felhasználva, a társtudományok eredményei komoly segítséget nyújthatnak” – jelzi Sudár Balázs történész, hogy számos kérdésre kell még választ adni.•


 
Archívum
 2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020  2021  2022  2023  2024
Címkék

Innotéka