Együttműködés a szakember-utánpótlás érdekében

Együttműködési megállapodást írt alá szeptember 30-án Miskolcon az ÉMÁSZ és a Miskolci Szakképzési Centrum a miskolci szakképzés gyakorlati helyszínéül kialakított tanműhely átadása alkalmából. Az okmányt Steványik Tamás, az ELMŰ-ÉMÁSZ HR-igazgatója, Fodor József, az ÉMÁSZ Hálózati Kft. ügy­vezető igazgatója, a Miskolci Szakképzési Centrum részéről pedig Kiss Gábor kancellár és Molnár Péter főigazgató látta el kézjegyével. Steványik Tamást, az ELMŰ-ÉMÁSZ HR-igazgatóját kértük meg, hogy foglalja össze ezt a projektet.


Milyen célból jött létre a kapcsolatfelvétel az ÉMÁSZ és a Miskolci Szakképzési Centrum között?

– A mi célunk a villany­szerelő tevékeny­ség­hez munkaerő-­után­pótlás nevelése, megfelelő minőségű és kellő számú, jól képzett munka­erő biztosítása, illetve a szak­­képzési centrum­ban folyó közép­fokú oktatási te­vé­keny­ség, továbbá a felnőtt­­oktatási és fel­nőtt­­képzési tevékeny­ség feltételei­nek tá­­mo­gatása. A mostani meg­állapo­dás kiválóan illeszkedik a kormány által elfogadott Szak­képzés 4.0 Közép­távú Szakma­politikai Stratégiához is. Az ELMŰ-ÉMÁSZ Társaság­csoport alap­tevékenységé­nek el­­látásához több száz villany­szerelő és erős­áramú technikus végzettségű munka­vál­lalót alkalmaz folyamatosan, különböző mun­ka­körökben. Az e munka­körökre jellemző élet­kori tendenciák, a munka­vál­la­lók egész­ség­ügyi alkalmas­sági állapota, valamint a munka­erő­piaci jelenségek, ideértve az egyre kevesebb számú meg­felelő után­pótlást jelentő tanulót és a fluktuá­ciót is, együtte­sen tették szüksé­gessé, hogy a Társaság­csoport konkrét lépéseket tegyen a fizikai állomány pótlása érdekében.

A megállapodás aláírói (balról): Molnár Péter, Fodor József, Kiss Gábor, Steványik Tamás

Újabb jelen­tős lépést tettünk a szakképzés meg­újítá­sá­ért és a szakember-­után­pótlás biztosításáért a miskolci – Patak utca 7–9. szám alatti – új tan­műhely átadásával. Hat-nyolc hónapos elő­készület után két tantermet alakítottunk ki, a 16 tanuló korszerű körülmények között sajátíthatja el a villany­szerelés fortélyait. A beruházás közel 100 millió forintba került. Szeretnénk megduplázni a a tanulói létszámot.

Fodor József bemutatja az ÉMÁSZ Háló­zati Kft. új tanműhelyét és ismerteti a szakképzési terveket.
Milyen intézkedé­­seket tesz a Társaság­csoport a diákok meg­nyerése érdekében?

– Drasztikusan csökkent az elmúlt négy évben a villany­szerelő tanulók létszáma az ÉMÁSZ területén, mivel a tan­műhe­lyek von­zás­körzetében egyre kevesebb a pálya­választás előtt álló gyerek. Az eddigi rendszerben a szerencsi és a salgó­tarjáni tan­műhelyekben képzett villany­szerelőket sokszor nem tudtuk alkalmazni. A képzett után­pótlás eléréséhez hosszú távú koncep­ció szükséges. Ebbe jól illeszkedik a Miskolci Szak­képzési Centrummal való együtt­mű­ködés és a miskolci új tan­műhely átadása, amely­nek révén az ÉMÁSZ területén a korábbi szerencsi és salgó­tarjáni hely­színek helyett egy át­meneti esztendőt követően teljesen Miskolcra kerül a szakképzés. Szeptember végén a Mi a pálya? című műszaki pálya­választó fesztiválra vártuk az általános és közép­iskolásokat. Az október elején meg­tartott Tech-­csajok rendezvény pedig a közép­iskolás lányokat célozta meg.

A mostani intézke­déseik­nek hosszabb távon mi lehet a hozama?

– Reméljük, hogy intéz­kedéseink­nek kö­szön­hetően biztosítjuk a munkaerő­-után­pótlást. Ennek eredménye­képpen növelhető és a nyugdíjazási hullám­hoz illeszt­­hető a tanulói létszám. Nagyobb lehető­ség nyí­lik a legjobb tanulók kiválasztá­sára és az ÉMÁSZ-­nál történő alkalmazásra. Csök­ken­nek a fenn­tartási költségek, és az ÉMÁSZ területén is bevezet­jük a buda­pesti tan­műhely tanulói számára kifejlesz­­tett fel­vételi eljárást, áram­szolgáltatói alap­­képzést és az erre épülő ösztöndíj­rendszert.•


 
Archívum
 2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020  2021  2022  2023  2024
Címkék

Innotéka