Startup sikertörténetek a Dunaújvárosi Egyetemen

A Hungarian Startup University Programhoz (HSUP), vagyis a magyar felső­okta­tási in­ku­bá­tor start­up ­kép­zés­hez 2020–2022 között a Dunaújvárosi Egyetem (DUE) közel 90 hall­gatója csatlakozott, közülük 19 ösztön­díjas 11 csapatban dolgozott a különféle projekt­ötleteken.


A 2021. évi HSUP Demo Day 1. he­lye­zett­je is egy DUE-pro­jekt, a „Scra­ping Robotics”, amely kézi hántolást kiváltó gyár­tás­technológiai fej­lesz­téssel foglalkozik ma is, a Hiventures Zrt. 15 millió forintos koc­ká­zatitőke-­befektetésének segítségével.

A HSUP-képzésből kikerülő leg­jobb projektek utóéletét a DUE a 2019-1.2.1-EGYETEMI-ÖKO-­2019-00008 azo­no­sí­tó­­számú „Egyetemi innovációs öko­szisz­téma ki­épí­tése és működtetése a Du­naújvárosi Egye­temen” nevű projektjének ke­­retében is tá­mogatja. 2020-ban egy ipari robot­­fű­nyíró tervezése minősült mél­tó­nak a ki­­válasz­tásra, 2022-ben pedig a „Remot­Ear”, egy kar­ban­tartási stratégiát támogató mű­­szaki diag­nosztikai rendszer fejlesztése ré­szesült a Proof of Concept Alap 4,4 millió forintos támogatásában.

A Dunaújvárosi Egyetemen az el­sősorban műszaki ta­nul­mányokat folytató, például gépész, gazdaság- és mér­nök­in­formati­kus hall­ga­tók mel­­lett gaz­dálkodási és me­nedzs­ment szako­­sok is részt vesz­nek a HSUP-prog­ram­ban, nappali és le­ve­lező ta­­go­­za­ton, a felső­okta­tási szak­kép­zés­től az egyetemi szintig.•


 
Archívum
 2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020  2021  2022  2023  2024
Címkék

Innotéka