Szisztémás betegségek kutatása

A Pécsi Tudományegyetem és a Deb­re­ceni Egyetem „excellence” munka­­csoport­jai által létre­hozott moleku­láris és transz­lá­ciós medicina orientációjú Stra­tégiai Műhely (projektazo­no­sító: GINOP-2.3.2-15-2016-00050) célja annak feltárása volt, hogy a peptiderg szabályozás és szignali­zá­ció hogyan vesz részt a homeosztázis fenn­tartásában, valamint nagy gyakori­ságú szisztémás betegségek kialakulásában.


A Műhely egy teljes mértékben eredeti szemléletet kívánt meghonosí­tani, amely rendszer­szinten, az élet­tani és kórélettani funkciókat meghatározó folya­matok mátrixszerű komplexi­tása alapján vizsgálta az endogén peptidek szerepét a betegségek patológiájá­ban, diagnózi­­sá­­ban, prevenció­já­ban és személyre szabott terápiájában.

A multidiszciplináris platform alkalmazásával a projekt nagy­mértékben hozzájárult a hazai tudásbázisok kutatás-fejlesztési kapacitásának erősítéséhez és nemzetközileg is magas színvonalú kutatási eredmények létre­jöttéhez.

Az eredmények adatokat szolgáltattak a peptiderg szig­na­li­zá­ció jellegzetes­sé­gei­ről, fel­tárták különféle szisztémás meg­­­­­be­te­­ge­dé­sek­­ben a peptid­hálózatok meg­változásá­nak kóroki je­len­tő­ségét. A projekt a felfedező kutatási eredményeken túl transz­lációs relevanciával is bír, hiszen újonnan feltárt mechanizmusok és molekulák szerepelnek különféle betegsé­gek diagnoszti­kájában, prevenciójában, vala­mint – a preklinikai ered­ményeken ala­puló klinikai kísérletek kedvező kimenetele esetén – azok terápiájában is.

Az eredményeknek egyértelműen társadalmi jelentőségük is van, mivel emberek millióinak az életminőségét javíthatják.

A projekt a Széchenyi2020 program keretében, az Európai Unió támogatásával valósult meg.•


 
Archívum
 2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020  2021  2022  2023  2024
Címkék

Innotéka