2023. október 4.

Szerzők:
Kővári Ákos okl. építőmérnök, hídépítési irányító tervező Unitef ’83 Zrt.
Németh Gábor okl. építőmérnök, okl. szerkezettervező Unitef Mérnök Zrt.
László Viktor okl. környezetmérnök, környezetvédelmi okl. tervező Unitef Mérnök Zrt.

Csökkentett CO2-emissziójú kerékpáros hidak fejlesztése

Az Európai Unió a tag­országok számára jogi keretekbe foglalta a klíma­célok elérését. A FIT FOR 55 [1] keret­rendszer előírja a tagállamok­nak, hogy az üvegház­hatású gáz­­kibocsátásukat az 1990-es referencia­értékhez képest 2030-ig 55 százalékkal csökkentsék, és 2050-re érjék el a klíma­semlegességet. Ez a jogszabály azt is előírja, hogy 2030-ig a tagállami jogszabályo­kat ennek megfelelően módosítsák. Az EU-s átállási terv érinti a gazda­ság minden szegmensét, így a közlekedési szektort, valamint az infrastruktúra-építéseken keresztül az építőipart is, mely a két nagy CO2- (szén-dioxid-) kibocsátású rész­terü­lete – az acél és cementipar – révén érintett leginkább. Tehát a közlekedés­építésben érintetteknek is át kell alakítaniuk a működésüket, hogy a költség­hatékonyság mellett a klíma­hatékonyság is megjelenjen a döntési folyamatokban, üzemeltetési eljárásokban.


A 45. számú főút mellett tervezett kerékpárút Veker-ér hídja oldalnézetből.A 45. számú főút mellett tervezett kerékpárút Veker-ér hídja oldalnézetből.

Aktív híd- és környezet­védelmi tervezőkként a saját szak­terü­letün­kön kezdtünk kutatásokat, hogy a FIT FOR 55 jogi kör­nyezetnek megfelelően milyen új, innovatív szerkezeti rendszereket lehetséges meghonosítani itthon annak érdekében, hogy a hídépítéssel és fenn­tartással járó szén-dioxid-kibocsátást hatékonyan csökkenteni lehessen. [2]

Ebben a cikkben a kerékpár­utakon használható hídépítési fej­lesz­té­sünket ismertetjük. A fejlesztett szerkezet a Légköri-korrózió­álló acélból készült, előregyártott beton alépítményű kerékpárhíd. Az alábbiakban bemutatjuk az innovatív híd­szerkezet hagyományos híd­szerkezethez képesti környezeti előnyét szén-dioxid-fókuszú össze­hasonlító LCA-elemzéssel (Life-Cycle Assessment – életciklus-elemzés). Ezzel a fejlesztéssel pályáztunk a 2023. évi Közlekedési Innovációs Díj elnyerésére, melynek eredmény­hirdetése az Innotéka magazin lapzártája után lesz.

A kerékpárút-építéseknél közepes méretű vízfolyások át­hidalá­sára hagyományosan egyszerű, vasbeton feszített híd­­gerendás hidakat építenek. A gyakorlat alapján ezek a hidak monolit vasbeton alépítmé­nyekkel, 3-4 cölöppel, monolit pálya­lemezzel készülnek. Ezt a hídtípust tekintjük „bázisnak”, amelyhez képest vizsgáltuk a fejlesztett híd előnyeit (1., 2. ábra).

1. ábra. Hagyományos kerékpáros híd keresztmetszete.1. ábra. Hagyományos kerékpáros híd keresztmetszete.
2. ábra. Acélszerkezetű kerékpáros híd keresztmetszete.2. ábra. Acélszerkezetű kerékpáros híd keresztmetszete.

Légköri-korrózióálló acélok

A légköri korróziónak ellenálló szerkezeti acélok [3] az 1960-as évek elején terjedtek el a szerkezet­építésben, és főként COR-TEN acél márkanéven váltak ismertté. Az időjárás­álló szerkezeti acélokat a magas­építés minden területén, az iparban, de különösen tengeri konténerek és acélhidak építésére is használják. Napjaink épület­építésében a homlokzati elemek, például az épületek külső burkolata gyakran készül ebből az anyagból. Az acél felületén megjelenő rozsdásbarna patinát esztétikai elemként használja az építészet. Felhasználá­sában hídszerkeze­tek, tornyok vagy ipari épületek esetében a hangsúly a gazdaságos­sági megfontolásokon alapul. A légköri korróziónak ellenálló acélok egyáltalán nem, vagy csak részleges korrózió­védelmet igényelnek. A gazdaságos­sági elemzések kimutatták, hogy a magasabb alap­anyagár ellenére a korrózió­védelmet nem igénylő megoldás kifizetődőbb. A jelenleg forgalomban lévő légköri korróziónak ellenálló szerkezeti acélok kémiai össze­tételüket tekintve hasonlóak a szerkezeti acélokhoz, azonban kismértékben rézzel és krómmal ötvözöttek.

Az ötvözetlen, hagyományos acélok felülete az időjárási hatásokra rövid időn belül rozsdásodik. A rozsda a vas felületén lezajló kémiai folyamat során kialakuló hidratált vas-oxidok és vas-hidroxidok keveréke. A vas oxidációja a fém felületén megjelenő nedvesség redukciós folyamatával együtt zajlik le. Savak hatása, mint például a légszennye­zés következtében kialakuló savas eső vagy redukáló szmog létre­jöttekor a légkörbe oldódó kén-trioxid kénsavvá alakulása felgyorsítja a rozsda­képződést. Az ötvözetlen acélok korróziójával szemben az időjárás­álló acélok felületén kén-oxidok és az időjárás hatására szilárdan tapadó szulfát vagy foszfát záróréteg képződik, ami a további korróziós folyamatot jelentősen gátolja. [4]

A fejlesztett szerkezet bemutatása

A hidak acélszerkezetűek, előre­gyártott vasbeton pálya­lemezzel és előre­gyártott vasbeton síkalapozású hídfőkkel. A híd­tartozékok rozsdamentes acélból készülnek. A rácsos tartó maga a korlát – a szerkezetet forgalom­biztonsági funkcióval is ellátva, csökkenthető a híd­tartozékok mennyisége –, a leesést kéz- és bokaléccel, valamint Jakob Inox line webnet hálóval biztosítjuk. Két típus­szerkezet készült. Nagyobb vízfolyások áthidalására alkalmas maximum 28,80 méter támasz­közű íves rácsos-tartós kialakítású híd, valamint a kisebb vízfolyások áthidalására alkalmas, maximum 18,00 méter támaszközű, párhuzamos övű hídszerkezet. Mindkét típus moduláris felépítésű, 1,8 méteres hossz­­lépcsőkben építhetők.

A fejlesztett hidakat egy aktuális fejlesztési projektben már három helyszínen beterveztük a 45. számú főút mellett Kunszent­márton és Hódmező­vásárhely között épülő kerékpár­úton. A 45. számú főút mellett teljes hosszon új kerékpárút épül a NIF Zrt., illetve jogutódja, az Építési és Közlekedési Minisztérium beruházásában. A fejlesztés tervezője az Unitef  ’83 Zrt. A projekt engedélyezési tervei elkészültek, a környezet­védelmi engedélyeket kiadták, jelenleg az építési engedélyek megszerzése van folyamatban. A  3., 4., 5. ábrákon a hidak tervrészletei láthatók. [5]

3. ábra. Nagyobb vízfolyások áthidalására alkalmas híd3. ábra. Nagyobb vízfolyások áthidalására alkalmas híd (a 45. sz. főút mellett tervezett kerékpárút Veker-ér hídja).
4. ábra. Kisebb vízfolyások áthidalására alkalmas híd4. ábra. Kisebb vízfolyások áthidalására alkalmas híd (a 45. sz. főút mellett tervezett kerékpárút Kórógy-ér és Kenyere-ér hídja).
5. ábra. A nagyobb híd madártávlatból.5. ábra. A nagyobb híd madártávlatból.

A környezeti fenntarthatóság elveinek megfelelő, tájba illesztett hidak hozhatók létre légköri korrózióálló acélok felhasználásával. A „rozsdás” felszerkezet színe illeszkedik a természeti környezetben található barna színvilághoz (föld színe, fakéreg színe), így nem zavaró a hatása. Megfelelő társadalmi kommunikációval elérhető, hogy a „rozsdás” szín ne keltsen befejezetlen érzést, hanem a korszerűség szinonimája legyen.

Az LCA-módszertan alkalmazása

A fejlesztés során az életciklus-elemzés egy egyszerűsített változatát alkalmaztuk. [6, 7, 8] Ennek oka, hogy egy fejlesztési fázisban lévő szerkezet esetén az építés folyamatai, az alkalmazott gépek, valamint a gyártó­üzemek pontos típusa és helyei még értelem­szerűen nem ismertek. A módszer lényege, hogy az építés, fenntartás és elbontás menetét rész­folyamatokra bontjuk, melyekhez ekvivalens CO2-kibocsátás rendelhető. A kibocsátás mértékegysége: tCO2/t, azaz egy tonna produktum elő­állításához tartozó CO2-emisszió. Az össz­kibocsátás jele: GWP (Global Warming Potential), mérték­egysége: kg CO2e. Az összehasonlító elemzésünk a két hídtípus (egygerendás vasbeton híd és nagyobb acél­szerkezetű híd) totál életciklus-kibocsátására vonatkozik.

A számítást a UK Net Zero Bridges Group által kiadott Carbon Calculation Guide for Bridges kiadvány [9] alapján végeztük el. A hivatkozott kiadványban az általános építőipari folyamatok, valamint építőanyag beépítéséhez tartozóan megadták az ekvivalens kibocsátásértékeket.

A számítás során tehát az építési folyamatokhoz rendelünk kibocsátás­értékeket, valamint az üzemelés (felújítási feladatok) és bontás kibocsátás­értékeit becsüljük meg. Ezek összegzett GWP- [kgCO2e] értékeit tudjuk össze­hasonlítani a két híd esetében. Van egy további folyamat is: az újra­hasznosítás (D szakasz), azonban ez már egy másik termék életciklusa.

Az LCA-számítás eredményei

Első lépésként számba vettük, hogy a kétfajta hídszerkezet meg­valósításához milyen anyag­mennyiségek, milyen szállítási, gyártási, emelési súlyok, illetve milyen becsült szállítási távolságok várhatók. Folyó projektjeink miatt a dél-alföldi területre (45. sz. főút fejlesztése) van rálátásunk, ezért lokáció szempontjából ezt választottuk.

A normál CO2-kibocsátásokat a Carbon Calculation Guide for Bridges [9] alapján, az ICE Handbook [10] értékeinek felhasználásá­val számítottuk. A szállítási adatokat is tartalmazó tevékenységek­nél a transzport­folyamatokkal járó ekvivalens kibocsátási faktort is figyelembe vettük.

Az eredményeket diagramos formában foglalhatjuk össze, mely mutatja a két hídtípus közötti különbséget (6. ábra).

6. ábra. Kibocsátások az élettartam különböző fázisaiban.6. ábra. Kibocsátások (Global Warming Potential; GWP) az élettartam különböző fázisaiban.

A fenti diagramhoz megjegyezzük, hogy a szállítási GWP-érték a többi értékkel nem összeadható, azt külön tartalmazza az a fázis, ugyanakkor szükségesnek tartottuk feltüntetni, hogy a két hídtípus esetén drasztikus eltérés van a szállítás általi ekvivalens CO2-kibocsátásban is (7. ábra).

7. ábra. Összesített kibocsátások az élettartam teljes ideje alatt.7. ábra. Összesített kibocsátások (GWP) az élettartam teljes ideje alatt.

A számítás tanulságai, következtetések

A bemutatott eredmények alapján összefoglalva az alábbi következtetéseket vonhatjuk le:

  • A teljes életciklus vizsgálata alapján az időjárásálló acélból készült híd karbonlábnyoma ~22,4%-kal kevesebb, mint a hagyományos vasbeton hídé. Megfelelő szerkezetválasztással ekkora mértékű kibocsátáscsökkenés is elérhető.
  • A megvalósítás (A fázis) vizsgálatával a vasbeton és az időjárásálló-acélhíd között nincs jelentős kibocsátáskülönbség (~2%). Az igazán nagy különbség a teljes életciklus üzemeltetési különbségében rejlik.
  • A fenntartásról (B fázis) igen kevés számszerű adat/infor­máció áll rendelkezésre, ami az ekvivalens CO2-t illeti, azon­ban az egész élettartamra vonatkoztatva az üzemeltetésből/kisebb beavatkozásokból adódó karbonkibocsátás el­enyé­sző mennyiségű. [11] Idesoroljuk a lokális felújításokat (beton­felületen mechanikai sérülések javítása, acélszerkezet tisztítása stb.). A fenntartás számításánál így a cserélendő hídtartozékok, teljes bevonati rendszerek, korlátok teljes újraépítésének eCO2-jét határoztuk meg a két szerkezet esetében. Itt érhető tetten az időjárásálló acél legnagyobb előnye, miszerint nincs szükség festésre vagy egyéb korróziókezelésre, csak lokális beavatkozásokra, míg a betonszerkezet bevonatát a szerkezet tervezett élettartama (100 év) alatt többször cserélni kell. Az előregyártott pályalemez elemei szintén könnyen fenntarthatók, hiszen a jó minőségű előregyártott betonanyagnak köszönhetően nincs szükség a járófelület cseréjére, míg egy tartós híd esetén az aszfaltot 15-20 évente cserélni kell. Azt mellékesen jegyezzük meg, hogy az elhagyható felújítási munkának jelentős költségelőnye is mutatkozik.
  • Bontásra (C fázis) a tervezett élettartam végén kerül sor, így rendkívül kevés információ áll rendelkezésünkre a jövőbeni viszonyokról. Ennek megfelelően ez egy erős becslés, a karakterisztikák elemzésére azonban jól használható. A bontás során keletkező karbon három részből adódik: a bontási munkálatokból, a hulladékok elszállításából (50 kilométert feltételeztünk minden anyag esetében), valamint a hulladékfeldolgozásból. Feltételezett újrahasználhatósági arányok (globális adatok) [11]:

– beton: 90% újrahasznosítás aggregátumként → 10% hulladék
– betonacél és pászma: 85% újrahasznosítás → 15% hulladék
– acél zártszelvények: 92% újrahasznosítás + 7% újrahasználás = 99% hasznos anyag → 1% hulladék

Ugyanakkor megjegyezzük, hogy a beton bontásakor keletkező aggregátum feldolgozását csak anyagában történő újrahaszno­sításnak nevezhetjük, mivel alacsonyabb rendű késztermék ke­letkezik, amelynek felhasználásához újabb anyagok és folyamatok szükségesek. Ezzel szemben az elbontott zártszelvények újrahasználata is relatív jelentős arányt képvisel, valamint az acél újrahasznosításakor a végtermék elhanyagolható mennyiségű segédanyagokat tartalmaz, ezért értékesebb készterméket kapunk, nem pedig annak egy részét.

  • A szállításból adódó GWP a hagyományos vasbeton híd esetén több mint 2,5-szöröse az acélhíddal összehasonlítva, melynek nagy része a monolit szerkezet építéséhez szükséges nagy mennyiségű beton szállítása során keletkezik. Ez egyértelműen rámutat az előregyártás környezeti előnyeire.

Összefoglalás

A 21. század legnagyobb kihívása, hogy miképpen tudjuk kezelni a klíma­változás hatásait. Mindemellett a mobilitási igények is soha nem látott feladatok elé állítják a közlekedési szakmát. A közlekedési infra­struktúra fejlesztését tehát tovább kell folytatni, azonban a folyamataink felül­vizsgálatával olyan módszereket kell bevezetnünk, amelyek ugyanazt a mobilitási igényt kisebb karbon­lábnyom mellett teszik lehetővé.

Hidakkal és környezet­védelemmel foglalkozó mérnökök­ként tehát új anyagok felhasználásá­val olyan fejlesztési irányokat kell találnunk, amelyek lehetővé teszik a csökkentett karbon­lábnyom elérését hídépítési szerkezeteinkben – az ebben a cikkben bemutatott fejlesztésünk is ezt a célt szolgálja. Kiválasztottuk a leg­egyszerűbb hídtípust (két­támaszú kerékpárhíd), és a hagyományos vasbeton híd­szerkezeteinket részletes vizsgálatnak vetettük alá. Olyan új hídszerkeze­tet fejlesztettünk, melyben új anyag (időjárás­álló acél), új metodika (georács alkalmazása, alépítményi előregyártás) együttesen teszik lehetővé a ~22,4%-kal kevesebb karbon­­kibocsátást a teljes életciklus alatt. Mindemellett törekedtünk arra, hogy mérnökár­becsléseink alapján az új hídtípus építése ne jelentsen jelentős többletköltséget.

Ezt a fejlesztést kezdő lépésnek szánjuk. Célunk, hogy kifejlesszünk egy magyar viszonyokra optimalizált – közúti hidak esetén is használható – hídtípust, amely redukált környezeti terhelés mellett képes a mobilitási igényeket kielégíteni, hozzájárulva az EU által is előirányzott – a közlekedési szektor kibocsátáscsökkentését célzó – feladatok végrehajtásához.

Irodalomjegyzék

[1] Európai Tanács – Irány az 55%! Európai klímarendelet részletei https://www.consilium.europa.eu/hu/policies/green-deal/fit-for-55-the-eu-plan-for-a-green-transition/ (hozzáférés: 2023.08.21)
[2] Cameron Archer, Jones, Daniel Green: Carbon targets for bridges: a proposed SCORS-style rating scheme. October 2021
www.thestructuralengineering.org
[3] European Design Guide for the use of weathering steel in bridge Construction. 2nd edition ECCS CECM EKS 2021.
[4] Vít Křivý, Monika Kubzová, Petr Konečný, Kateřina Kreislová: Corrosion Processes on Weathering Steel Bridges Influenced by Deposition of De-Icing Salts. (Faculty of Civil Engineering, VSB-
Technical University of Ostrava; SVUOM Ltd) link: Corrosion Processes on Weathering Steel Bridges Influenced by Deposition of De-Icing Salts – PMC (nih.gov).
[5] Kővári Ákos, dr. Katula Levente, Bartus Róbert, Homola Zoltán: Légköri-korrózióálló acélok hídépítési alkalmazása és 3R alapelvek szerinti hídszerkezetek a Veker-ér, Kórógy-ér és Kenyere-ér feletti kerékpárhidakon. 2023 UNITEF ’83 Műszaki Tervező és Fejlesztő Zrt.
[6] Tóthné Szita Klára: Életciklus-elemzés az elméleti alapoktól a gyakorlatig. Miskolci Egyetem, Gazdaságtudományi Kar, Világ-
és Regionális Gazdaságtan Intézet 2007, Miskolc.
[7]: Polgár András: Építőanyagok környezeti életciklus-elemzése 2016. Nyugat-magyarországi Egyetem Erdőmérnöki Kar Környezet-
és Földtudományi Intézet Környezetvédelmi Intézeti Tanszék.
[8] Debreceni Előd, László Viktor, Réz Zsolt Ádám: LCA számolási módszerek bemutatása. 2020 BME Vegyészmérnöki Kar.
[9] Carbon Calculation Guide foir Bridges Draft. 2022 Net Zero Bridges Group www.netzerobridges.org
[10] Guidance Document for PAS 2080. Construction Leadership Council The Green Construction Board.
[11] How to calculate embodied carbon 2022. iStruct Guide The Institution of Structural Engineers.


 
Archívum
 2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020  2021  2022  2023  2024
Címkék

Innotéka