2018. június 4.

Szerző:
Bencze Áron

Fotó:
MVM Paksi Atomerőmű Zrt./Bodajki Ákos

Biztonságos üzemeltetés

A nukleáris létesítmények továbbra is biztonságosan üzemelnek Magyarországon – tudtuk meg Fichtinger Gyulától, az Országos Atomenergia Hivatal (OAH) főigazgatójától, akit a többi között a megváltozott Atomenergia törvényről, az új paksi blokkok engedélyeiről is kérdeztünk. A hivatal idén is megtartja nagy érdeklődéssel várt Technical Support Organisations szemináriumát.


Hány, biztonsággal kapcsolatos eseményt jegyeztek az OAH által felügyelt létesítmények az elmúlt évben, és milyen besorolást kaptak a hétfokozatú INES, a Nemzetközi Nukleáris Eseményskálán?

– 2017 folyamán huszonhét darab jelentésköteles eseményt rögzítettünk. A huszonhétből tizenhét az MVM Paksi Atomerőmű Zrt.-ben, kettő a Budapesti Műszaki és Gazdaság­tudományi Egyetem Nukleáris Technikai Intézete által üzemeltetett Oktatóreaktorban, öt a Budapesti Kutatóreaktorban és három a Nemzeti Radioaktív Hulladék Tárolóban történt. Az események INES-besorolása huszonnégy eseménynél INES 0 volt, három esetben az esemény skálán kívüli besorolást kapott, azaz nem volt nukleáris biztonsági hatása. Összességében elmondható, hogy a hazai nukleáris létesítmények biztonságosan üzemelnek, a fent említett események egyike sem volt hatással a nukleáris biztonság szintjére.

Milyen feltételekkel adták meg a Paksi Atomerőmű 4. blokkjának további húszéves üzemeltetését lehetővé tevő engedélyt?

– A feltételek egyebek között előírják az engedélyezési eljárás során feltárt, az engedély kiadását nem kizáró eltérések felszámolását (az öregedéskezelési programok pontosítását, építmények állapot-ellenőrzése során feltárt hibák kijavítását); a hosszú távú biztonságos üzemeltetéshez szükséges teendők végrehajtását (korlátozott időtartamú környezeti minősítés­sel rendelkező rendszerelemek újraminősítését, reaktor-zó­na­tartó kosár negyven évet meghaladó üzemeltethetőségét biztosító feladatokat); valamint a reaktortartály biztonságos üzemeltethetősége fennálltának ellenőrzését szolgáló feladatok elvégzését (szerkezeti anyagai jellemzőinek meghatározását, hazai ellenőrző program folytatását, szakértői testület működtetését a tartály szerkezeti integritásával összefüggésben felmerülő kérdések megválaszolásához) is.

Érkeztek már az új blokkokhoz kapcsolódó engedélykérelmek a hivatalhoz?

– Mielőtt a beruházás érdemi része elkezdődik, teljeskörűen ki kell dolgozni az atomerőmű műszaki terveit és biztonsági elemzéseit, amelyeket a hatóság felülvizsgál, és megfelelőségük esetén kiadja a létesítési engedélyt. Az OAH eddig két létesítményszintű engedélyt adott ki a Paks II. Zrt. számára, a telephelyvizsgálati és -értékelési engedélyt, valamint a telephelyengedélyt. Az MVM Paks II. Zrt. 2014. április 11-én nyújtotta be az OAH-hoz az új blokkok telephelyvizsgálati és -értékelési engedélye iránti kérelmét. A beadvány elbírálását követően, 2014. november 14-én az OAH telephelyvizsgálati és -értékelési engedélyt adott az MVM Paks II. Zrt.-nek. Az engedély feljogosította az engedélyest az engedélyben megadott telephelyvizsgálati és -értékelési program végrehajtására.
A 2017. március 30-án megadott telephelyengedély kiadásával a hivatal a létesítést kizáró telephelyjellemzők hiányának igazolását, a telephelyvizsgálat lefolytatásának, a telephelyvizsgálat alapján megállapított adatok értékelésének és az értékelésből származtatott, telephellyel összefüggő tervezési adatok meghatározásának megfelelőségét, valamint a telephely alkalmasságát fogadta el.
A rendszerelem- és építményszintű engedélykérelmek kap­csán összesen négy engedélykérelem és egy engedélymódo­sí­tási kérelem érkezett az OAH-hoz olyan építményekkel kapcsolatban, amelyek a nukleáris létesítmény létesítéséhez szükségesek, de nincs szerepük a létesítmény üzemeltetésében (a többi között úgynevezett felvonulási épületek, például raktárak, irodaépületek). Az OAH három esetben építési engedélyt adott a kérelemben meghatározott építményre, két esetben megszüntette az eljárását, mivel az engedélyes visszavonta az engedélykérelmet.
Az MVM Paks II. Zrt. Erőmű Beruházási Központ építési engedélye iránti kérelmére az OAH 2016. december 5-én adott építési engedélyt, míg a Paksi Atomerőmű 5. és 6. blokkjainak létesítéséhez szükséges Igazgatási és Kiszolgáló épületek komplexuma Fővállalkozói irodaépület építéséhez kapcsolódó építészeti munkák kivitelezési tevékenységeire pedig 2018. március 22-én. Jelenleg az OAH-nál nem folyik a Paks II. Zrt.-t érintő engedélyezési eljárás.
Összességében az új paksi blokkok nukleáris biztonsági engedélyezéséhez kapcsolódóan várhatóan tíz létesítményszintű „nagy” és akár több ezer további, „kisebb” rendszer-, illetve rendszerelemszintű engedélykérelem (például építési, gyártási, szerelési engedély) fog érkezni a beruházás során.

Tavaly ismét változott az atomtörvény. Mit jelent ez a gyakorlatban?

– Az atomenergia-felügyeleti szerv hatáskörét meghatározó rendelkezések között korábban nem szerepelt a nukleáris létesítmények és a radioaktívhulladék-tárolók létesítményszintű Munkahelyi Sugárvédelmi Szabályzata jóváhagyásának hatásköre. A módosítással egyértelművé válik, hogy az OAH hatáskörébe tartozik a nukleáris létesítmény telephelyének vizsgálatához és értékeléséhez, a telephely jellemzőinek és alkalmasságának megállapításához, létesítéséhez, bővítéséhez, üzembe helyezéséhez, üzemeltetéséhez, tervezett üzemidején túli üzemeltetéséhez, üzemen kívül helyezéséhez, megszüntetéséhez szükséges engedélyezés, valamint az engedélyek módosítása is.
A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvényt leváltotta az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény, amely új, általános eljárási szabályokat határozott meg. A törvények közötti összhang megteremtése érdekében az atomtörvény felülvizsgálatára és módosítására is sor került. Az OAH eljárásainak összetettségéből adódóan a módosítások érintették egyebek között az eljárások során a hiánypótlásra vonatkozó rendelkezéseket és az ügyintézési határidők hosszát.

Május 1-jén kezdődött el – a Paksi Atomerőmű középtávú karbantartási tervének megfelelően – a 3. blokk 2018. évi nagykarbantartása. Ez konkrétan milyen munkafolyamatokat jelent, és milyen feladatai lesznek ezzel kapcsolatosan az OAH-nak?

– A Paksi Atomerőmű középtávú karbantartási tervének megfelelően 2018. május 1-jétől megkezdődött a 3. blokk 2018. évi nagykarbantartása, amely a fűtőelemek üzemszerű cseréjével összekötött tervszerű karbantartási tevékenységeket foglalja magában. A főjavítást, az előzetes terveknek megfelelően, az összes fűtőelemköteg reaktorból történő kiemelése mellett, a reaktortartály ciklikus vizsgálatával egybekötve hajtják végre. A leállás alatt a berendezések és technológiai rendszerek ellenőrzése, karbantartása, szükség szerint alkatrészek vagy teljes berendezések cseréje történik. Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. a jogszabályi előírásnak megfelelően az OAH-hoz benyújtotta a blokk főjavítási tervét, melyben tervezetten több mint 8600 munkautasítást határoztak meg. Az OAH a jogszabályi követelmények alapján folyamatosan felügyeli a blokk leállítását, az átalakítási és karbantartási munkák közül a je­lentősebbek, munkavégzések helyszíni ellenőrzése mellett, a napi eseményjelentések és egyéb, főjavításhoz kapcsolódó dokumentumok rendszeres ellenőrzésével. A folyamat végén, a szabályrendszernek megfelelően, az üzemeltetési feltételek és korlátok szerint indítják majd újra a blokkot, miután az OAH kiadta az ehhez szükséges engedélyt.

A 2006 óta megrendezett Technical Support Organisations (TSO) szeminárium idén milyen előadásokkal várja az érdeklődőket?

– A műszaki-tudományos háttérintézményeknek tartott szemináriumon idén összesen 16 előadás hangzik el. A szeminárium témáit minden évben igyekszünk úgy alakítani, hogy kapcsolódjon a nemzetközi fejlődési irányokhoz, illetve az OAH munkájához. Természetesen munkánkban központi szerepet játszanak az új blokkokhoz kapcsolódó feladatok, így a szemináriumon is számos előadás érinti ezt a területet, de emellett szó lesz a sugárvédelemről és a radioaktívhulladék-kezelésről is. Minden bizonnyal érdekes lesz az MTA Energiatudományi Központ munkatársának előadása a zárt radioaktív sugárforrások törvényszéki analitikai célú elemzéséről, amely azért is kiemelendő, mert 2016 decemberében a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség felkérésére megalakult az MTA Törvényszéki Analitikai Célú Tudományos Együttműködő Központja (IAEA Collaborating Centre for Nuclear Forensics). Hasonlóan fontos az új blokkokkal kapcsolatos felkészülés. Ennek kapcsán két témát lehet kiemelni: a VVER-1200 (AES-2006) blokk gőzfejlesztő konstrukciójának, anyagminőségének és vízkémiájának elvárható követelményeivel, valamint az atomerőművi nukleáris környezetben lévő beton- és vasbeton szerkezetek kiépítésével kapcsolatos előadás.
Idén is igyekeztünk minél szélesebb körben bevonni a háttérintézményeket, a rendezvény előadói között szerepelnek a Magyar Tudományos Akadémia Energiakutató Intézete, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Nukleáris Technikai Intézete, az Országos Közegészségügyi Intézet és az Építésügyi Minőségellenőrzési Nonprofit Innovációs Kft. munkatársai is.

Hogyan értékelik ennek a szakmai rendezvénysorozatnak a hatását?

– A visszajelzések alapján, a nukleáris területen dolgozó szervezetek és az OAH munkatársai számára is, szakmai műhelyeknek és vállalatoknak a szemináriumon felmerülő kérdések, az ott kialakuló szakmai viták, a konstruktív és őszinte beszélgetések jelentős értékkel bírnak. Rendezvényünk elősegíti a résztvevők szakmai fejlődését, továbbá azt, hogy tájékozottak legyenek a legújabb hazai kutatási, fejlesztési eredmények terén. Emellett nagyszerű alkalmat biztosít a partnereknek, hogy egymás munkáját behatóbban is megismerjék, valamint elősegítse a szinergia kialakulását a hatóság és a kutatási intézmények között. Mindez katalizátorként hat: újabb kutatási területek és témák merülhetnek fel, támo­gatást nyújtva a további munkákhoz. A korábbi visszajelzések alapján úgy ítéljük meg, hogy igény van egy olyan rendezvényre, ahol komoly, kötetlen szakmai beszélgetéseket, eszmecserét lehet folytatni hazai és nemzetközi szinten is elismert szakemberek, elméleti tudósok, iparági és hatósági szakértők között – és a TSO-szeminárium erre kiváló lehetőséget biztosít.•


 
Archívum
 2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020  2021
Címkék

Innotéka