EU-projekt: Robotizá­lás az ellen­őrzés és karban­­tartás területén

Az Európai Unió Horizont 2020 programja szponzorálja a „Robotizá­lás az ellen­őrzés és karban­tartás területén” (Robotics for Inspection and Maintenance, RIMA) című projektet. A projekt 2019 januárjá­ban indult és 2022 végéig tart; költség­vetése 16 millió euró. A projektet egyete­mek, kutató­intézetek és ipari szövetsé­gek alkotta konzorcium valósítja meg. A konzorcium legfontosabb tagjai a jelentős robotizá­lási tapasztalat­tal rendelkező digitális inno­vációs köz­pontok (Digital Innovation Hubs, DIH). Az Európai Roncsolás­mentes Vizsgá­lati Szövetség (European Federation for Non-Destructive Testing, EFNDT) – az ipari szövetsé­gek egyikeként ­­­­­­– is tagja a konzorcium­nak, és profiljá­ból adódóan a roncsolás­mentes vizsgáló­rendszerek, illetve vizsgála­tok robotizálá­sá­val foglalkozik.


A RIMA-projekt háttere és motivációja

A gazdaság leg­különbö­zőbb szektoraiban folyamatosan szükség van az infra­struktúra ellen­őrzésére és karban­tartására. Ennek globális piacát 450 milliárd euróra becsülik. A tevékeny­ség érinti az energia­szektort, bele­értve az atomerő­művek üzemel­tetését, az olaj- és gázipart, a víz- és egyéb kommu­nális szolgáltatást, a szállítást és az építő­ipart, hogy csak a leg­fonto­sab­ba­kat említsük. Ezek az iparágak és ipari szektorok széles lehetősé­get kínálnak a robotok alkalmazására a termelékenység fokozásához és általánosság­ban a biztonság növeléséhez, de a robotok alkalmazásá­nak piaci értéke ma még elhanyagol­ható a teljes piaci érték­hez viszonyítva. Jelenleg az Európai Unió vezeti a világon a robotizá­lás rohamos tempóban fejlődő területét, ugyanis az ellen­őrzésben és karban­tartásban alkalmazott roboto­kat gyártók több mint fele kontinensün­kön működik. Ennek ellenére igen nagy az arány­talan­ság a fejlesztő- és gyártó­kapacitás, valamint a potenciális alkalmazás között.

Csővezeték ultrahangos vizsgálata drón segítségével

A RIMA-projekt célkitűzése

A projekt általános célja a vázolt arány­talan­ság megszüntetése. Ezt szolgálja a hálózat­építés az európai digitális innovációs központok, a DIH-ek és az ipari szövetsé­gek bevonásával a robotizálás elterjesztésére, valamint a kis- és közepes vállalkozá­sok (kkv-k) helyzetbe hozására.
Az általános cél­kitűzés meg­valósításá­hoz a projekt – a hálózat kiépítésén és erősíté­sén keresztül – képzést és gyakorlási lehető­séget kínál a robotizá­lás teljes érték­lánca számára, azaz a kutató-, a technológia­fejlesztő, a szolgáltató-, az alkalmazó- és a befektető­cégeknek az említett ipari szektorokban. A projekt által kínált szolgáltatá­sok a képzésre és gyakorlásra, a technológia­transz­ferre, a fo­lyamat­optimalizá­lásra és a kapcsolat­építésre terjednek ki. A RIMA képzési hálózat fejleszti a digitális képessé­geket és tudást az ellen­őrzés és karban­tartás területén alkalma­zott robot­techniká­ban az érintettek széles körében. Se­gíti az egye­tem­ről kikerült fiatal szakembereket karrierjük alakításában, a jelenlegi munkaerőt tudása fej­lesz­té­­sé­ben, a vezetőket a digitalizá­lás jelentő­ségé­nek és ha­tásá­nak meg­értésében, továbbá a startup technológiai fej­lesztő­cégeket a piacra jutásban.

Intelligens, tanulóképes anyagvizsgáló robot

A projekt 2019-ben és 2020-ban két pályázat keretében szpon­zorálja európai kkv-k határokon átnyúló kísérleteit. A pályázatokra 8,1 millió euró áll rendelkezésre. A pályázatok két­féle­­képpen támogatják az ellen­őrzés és karban­tartás robotizálását: technológia­transzfer-­kí­sér­le­tek­kel és technológia­demonstrációk­kal. Az első pályázati felhívás (lásd a lapszám hátsó borítóján) már megjelent, és a https://rima-network.­fundingbox.com linken érhető el.

A technológia­transzfer-­kísérletek a robot­tec­hni­kán alapuló reprezenta­tív modellek és proto­típusok mű­szaki és gazdasági meg­valósítható­ságá­nak a fejlesztését, tesztelését, valamint a fel­használás körülmé­nyei közötti validálá­sát célozzák. A technológiai de­monst­rációk lényege új vagy tovább­fejlesztett robot­­tech­no­ló­­giák, termékek, folyamatok, szolgáltatások és megoldások műszaki és gazdasági élet­képességének validálása egy kiválasztott ipari szektor környezetben.

A projekt várható eredményei

A projekt hozzá fog járulni az Európai Unió verseny­képességé­nek növe­ke­dé­sé­hez a robotizá­lás területén; a kritikus infra­struktúrák javuló termelékeny­ségé­nek és rendelkezésre állásá­nak egy­értelmű gazdasági hozadéka lesz; a biztonság­növekedés­nek és a csökkenő káros­anyag­-kibocsátás­nak pozitív társadalmi és környezeti hatása lesz; a digitális innovációs központok hálózatának növelése és fenn­tartható­sága pedig egybe­cseng az európai politi­­ká­val és ambíciókkal.
Részletes és folyamatosan frissülő információ a RIMA-projekt honlapján található.•


 
Archívum
 2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020  2021  2022  2023  2024
Címkék

Innotéka