Baj, ha sok, ha kevés, ha szennyezett

Megelőzni a víz­válságot, ez a mottója az október 15–17. között meg­rende­zésre kerülő Budapesti Víz Világ­találkozó 2019-nek. A Millenáris Parkban zajló három­napos rendezvény fővéd­nöke Áder János köz­társasági elnök.


A Világ­találkozón a közelgő víz­válságok kezelésének sürgősségére kívánják felhívni a figyelmet, miközben kiemelt cél, hogy számos fórum, köztük a Vízügyi Elnöki Testület által tett ajánlások figyelembe­vételével meg­határozzák a szükséges lépéseket a kormányzás, a technológia, a finanszírozás, valamint a szabályozás és intéz­ményi támo­gatás területén. Ennek érdeké­ben az esemény szervezői a „Budapest Felhívás” bemutatásá­val és meg­vitatásával kívánnak megoldási javaslatokat meg­fogalmazni nemzet­közi fórumok számára.

A rendezvény egyik fő eseménye az a plenáris ülés, melynek szekciói a vízzel kapcsolatos kihívások közül kiemelten szándékoznak foglalkozni a sok víz-kevés víz-szennyezett víz hármasa okozta problémával. Az esemény résztvevői megvitatják majd az ehhez kapcso­lódó szociális, gazdasági, illetve környezeti és politikai következmé­nyeket is. A háromnapos rendezvény keretében ismét meg­rendezik a víz­ipari szak­kiállítást, amely a fenn­tart­ható, innovatív és környezet­barát megoldásokra kívánja felhívni a figyelmet a víz­kezelés, a víz­ellátás és a víz­készlet-gazdálko­dás területén, egyúttal lehetősé­get ad a hazai vállalatok, intézmé­nyek és szervezeteik bemutatkozá­sára is. A Millenáris Parkban, a Világtalálkozó hely­színén olyan kísérőrendezvé­nyek is lesznek, amelyek témája szorosan kapcsolódik az esemény cél­kitűzéseihez.•


 
Archívum
 2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020  2021  2022  2023  2024
Címkék

Innotéka