Ételt nem dobunk ki!

Az élelmiszer-hulladé­kok keletkezé­sének meg­előzéséről, illetve csökkenté­séről állított össze út­mutató­kat a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Maradék nélkül el­nevezésű programjá­nak négy munka­csoportja.


Magyar­országon évente mintegy 1,8 millió tonna élelmiszer-­hulladék keletkezik, s bár ennek jelentős hányada a ház­tartások­ban terme­lődik, fontos, hogy az élelmiszer­lánc minden szereplője részt vegyen az élel­mi­szer­-pa­zar­lás mér­séklé­séért folytatott küzdelem­ben.

Ezzel a cél­lal indította el Maradék nélkül című programját a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Né­bih) három éve, amelyben részt vesznek az élelmiszer-vállalkozá­sok képviselői is, akik egyrészt a célok meg­határozásá­ban és meg­valósításá­ban, másrészt a saját gyakorlatias szem­pontjaikat meg­osztva segítik a folyamatot. Az élelmiszer­ipar és -kereskedelem mellett a kutató­intézetek, egyetemek képviselői is szerepet vállaltak a mun­ká­ban. A vendég­látás, a kereskede­lem, az ipar és a civil szektor élelmiszer-pazarlásá­nak meg­elő­zésére javasolt megoldá­sok kidolgozásá­ban négy munka­csoport szakértői vettek részt. A munká­juk eredménye­ként elkészült útmutatók­ban olyan jó gyakorlatok szerepelnek, amelyeket hazánkban vagy világ­szerte már kipróbáltak, vagy jelenleg is alkalmaznak. Ilyen például az élelmiszer-­hul­ladé­kok nyomon­követési, mérési rendszerének kialakí­tása, a minőség­megőrzési idővel kapcsolatos is­me­retek kommuniká­lása vagy az adományo­zás kérdés­köre. Az érdeklődők a Maradék nélkül program honlapjáról tölthetik le az útmutató­kat, áll a Nébih közlemé­nyében.•


 
Archívum
 2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020  2021  2022  2023  2024
Címkék

Innotéka