Átadták az idei Jedlik Ányos-díjakat

Huszonhetedik alkalommal adták át március 17-én a Jedlik Ányos-díjat. A szakmai kitüntetés kimagaslóan sikeres feltalálói tevékenység, valamint a kiemelkedő színvonalú és hatékonyságú iparjogvédelmi munkásság elismerését szolgálja.


Jedlik Ányos-díj

A rangos kitüntetésben a megalapítása óta eltelt több mint negyedszázad alatt összesen 133-an részesültek, ők jellemzően kiemelkedő iparjogvédelmi portfólióval rendelkező feltalálók, kutatók, fejlesztők, továbbá szabadalmi ügyvivők, ügyvédek, jogi képviselők és hivatali munkatársak voltak. A díjátadón Pomázi Gyula, a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala (SZTNH) elnöke, valamint Hankó Balázs, a Kulturális és Innovációs Minisztérium innovációért és felsőoktatásért felelős államtitkára mondott köszöntőt, majd át­adta a díjakat.

Jedlik Ányos-díjjal kitüntetettek:

Fésüs László Széchenyi-díjas orvos, bio­kémikus, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja, a Debreceni Egyetem volt rektora. Fő kutatási területe a sejtbio­­ké­mia, a természetes sejthalál kü­lön­böző formái és a transzglutaminázok. A ter­mészetes sejthalál egyik alapköve a sejtbioló­giai ismereteinknek, az élet­­tu­do­mányok­nak, az orvosbiológiai gon­dol­kodásnak. Nevé­hez fűződik az egyik leg­pontosabb mikro­analitikai módszer ki­­dolgozása, amely alkal­mas a transzglutamináz nevű enzim által létrehozott keresztkötés mérésére.

A kitüntetettekHankó Balázs (b), Fésüs László, Ondi Levente, Kovári Zoltán, Stépán Gábor és Pomázi Gyula. (Fotók: Mohai Balázs)

Kovári Zoltán magyar és európai szabadalmi ügyvivő, a Kovári Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft. ügyvezetője munkája során leggyakrabban az élő természet­tudományok, ezen belül is a biotechno­lógia és a gyógyszeripar területére eső találmányokkal foglalkozik, mind jogszerzési, mind jogérvényesítési aspektusokból. Fo­lyamatosan részt vesz a hazai szakmai szervezetek munkájában, így az AIPPI Magyar Csoportja, a Magyar Szabadalmi Ügyvivői Kamara, a Magyar Védjegy Egyesület, továbbá az Iparjogvédelmi Szak­értői Testület elnökségi tagja, az Európai Szabadalmi Ügyvivők testületében a fegyelmi bizottság magyar delegáltja, továbbá tagja a Magyar Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi Egyesületnek.

Ondi Levente vegyészmérnök, a Ximo Hungary Kft. ügyvezetője csapatával megteremtette a molibdén- és volfrámalapú, úgynevezett Schrock-típusú olefin meta­tézis katalizátorok ipari léptékű gazdaságos szintézisét, és ezzel lehetővé tette alkalmazásukat az aroma- és illatszer-, a bioenergia-, a polimeripar, valamint egy olyan, környezetbarát növényvédelem számára, melyben a kártétemény megelőzése a kártevők populációjának természetes módon (fajspecifikus feromonok felhasználásával) történő kontrollján keresztül valósul meg.

Stépán Gábor Széchenyi-díjas gépészmérnök, egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja az anali­ti­kus mechanika, a stabilitáselmélet, a nemlineáris rezgések és a mechanikai rendszerek mozgásegyenletei terén ért el kiemelkedő eredményeket. Stabilitáselméleti kí­sérleteiben különböző szerszámgéprezgé­seket figyelt meg: hasonló rezgések meghatározóak az emberi egyensúlyozás, a robotok stabilitása, az erőszabályozás, továbbá az instabil egyensúlyi helyzetek és mozgások stabilizálása esetében.•


 
Archívum
 2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020  2021  2022  2023  2024
Címkék

Innotéka