Bizonyítani kell a fenntarthatóságot

Az Európai Unió által a cégek számára kötelezően előírt fenntartható­sági jelentés első beadásáig már csak három év van hátra. Ezekben a jelentések­ben a vállalatok­nak számot kell majd adniuk, hogy a működésük hogyan szolgálja a fenntarthatósá­got, a szó környezet­védelmi, társadalmi és vállalat­­irányítási értelmében egyaránt. A KPMG – Magyar­ország egyik vezető könyv­vizsgáló, adó- és üzleti tanácsadó társasága – értékelése szerint e jelentések össze­állítása a legtöbb cég számára sokkal nehezebb lesz, mint az elsőre tűnik, és ezért már most el kell kezdeni a felkészülést rá. Nagy Julianna, a KPMG szenior menedzsere szerint a fő nehézséget az okozza majd, hogy a jelentés elkészítésé­hez több szakembernek kell együtt­működnie, miközben sokszor a szükséges adatokhoz sem lehet teljes egészében hozzá­férni. Pedig az a cég, amelyik nem készíti el – vagy rosszul készíti el – a jelentést, a jó hírét kockáztatja.


Az a cég, amelyik rosszul, vagy nem készíti el a fenntarthatósági jelentést, a jó hírét kockáztatja.
Mi a jelentősége a magyar vállalatok számára az Európai Unió által előírt fenntarthatósági jelentéseknek (Corporate Sustainability Reporting Directive; CSRD)?

– A fenntarthatósági jelentéstételi kötelezettség nem számít újdonságnak az Európai Unióban működő vállalatok számára, nem most született ez az előírás. Ilyenfajta jelentéstétel, vagyis a nem pénzügyi információk közzététele már elég régóta elvárás a cégektől. Az Európai Uniónak van egy erre vonatkozó irányelve, a Non-Financial Reporting Directive (NFRD, nem pénzügyi jelentéstételre vonatkozó irányelv). Ebben már korábban meghatá­rozták, hogy az ötszáz fő feletti, úgynevezett közérdeklődésre számot tartó vállalatoknak különböző információkat kellett közzéten­niük a működésükről, részben a fenntarthatóságra vonatkozóan is.

Mi a céljuk ezeknek a jelentéstételi kötelezettségeknek?

– Az Európai Unió részben a saját fenntarthatósági céljai teljesülése érdekében szorgalmazza e jelentéseket. A pénzügyi információkat kiegészítő fenntarthatósági információk segítik azt, hogy a cégek működését más aspektusból is meg lehessen ítélni.

Ha néhány évet visszalépünk az időben, akkor azt találjuk, hogy ezek a politikai irányelvek az ENSZ fenntarthatósági céljainak megfogalmazásával jelentek meg: ekkor ismerték fel a tagállamok, illetve azok jogalkotása, hogy a fenntarthatósági problémákat, és ezen belül a klímaváltozás problémáját jogi eszközökkel is kezelni kell. Ezt a felismerést követte először a párizsi klímaegyezmény, majd az irányelv gyakorlatba való átültetésének az Európai Unió zöld megállapodása (EU Green Deal) adta a végső lökést. E megálla­podás konkrét, mérhető számokban megfogalmazott célokat jelölt ki a tagállamok számára. Ennek érdekében kell az Európai Unióban működő cégeknek fenntarthatósági jelentést közzétenniük.

Három pillér

Mit jelent ebben az értelemben a fenntarthatóság? Ez a kifejezés az utóbbi évtizedekben nagyon divatos hívószó lett, sokan és sokféle értelemben hivatkoznak rá, és ezzel párhuzamosan az eredeti kifejezés mintha kissé kiüresedett volna.

– Az EU-ban működő vállalatok fenntartható­sági megítélésére három szempont a mértékadó, amelyekre az ESG rövidítéssel szokás utalni (environmental, social, governance – környezet, társadalom, vállalat­irányítás). Ha vissza­tekintünk a fenntartható­ság definíciójára, akkor a következő­képpen képzelhetjük el ezt az egész rendszert. A fenntartható­ság jelentésével kapcsolatban számos kutatást folytattak, és több modell is létezik erről, de az egyik legújabb nézet szerint mi, emberek a természeti környezetben élünk, és ebbe a természeti környezetbe ágyazódik az egész társadalmunk, míg a gazdasági rendszerünk a társadalmon belül működik.

A fenntarthatóság tehát e három pillér egymásra épülésén alapszik.

Az EU-ban a fenntarthatóság három pillér egymásra épülésén alapszik: környezet, társadalom, vállalatirányítás.Az Európai Unióban a fenntarthatóság három pillér egymásra épülésén alapszik, amelyekre az ESG rövidítéssel szokás utalni: environmental, social, governance, vagyis környezet, társadalom, vállalatirányítás. Ha e rendszer bármelyik pillére megsérül, a teljes struktúra összeomolhat.
Hogyan vesz részt a fenntarthatóság biztosításában ez a három pillér?

– Az első pillér alapvetően a fenntartható­ság környezet­védelmi aspektusait fedi le. Idetartozik az energia­felhasználás, a vízfel­használás, illetve a karbon­kibocsátás és a hulladék­gazdálkodás is. A társadalmi pillér már némileg össze­tettebb fogalomkört takar, és a szakmai közbeszédben gyakran össze­mosódik a vállalat­irányítási pillérrel. De a társadalmi pillérbe tartoznak a gender­kérdések, az egyenlő bánásmód, a nők és férfiak közötti esély­egyenlőség, a bérezés, különböző emberi jogi kérdések. A vállalat­irányítási aspektusba tartozik az irányítás átlátható­sága, vagyis azok a szempontok, amelyek alapján a cég vezetői meghozzák a döntéseiket, illetve az üzleti stratégia kidolgozásá­nak alapjai. Idesorolják az irányítás etikusságát, a kialakított partnerségi struktúrákat, illetve a korrupció­kezelési mechanizmuso­kat. Ez utóbbi különösen fontos, hiszen alapvető elvárás, hogy a korrupció elleni küzdelemre kidolgozott stratégiák álljanak rendelkezésre ezeknél a cégeknél.

Pontosan mely cégek érintettek e jelentéstételi kötelezettséget illetően?

– Bár messziről indultunk az EU-ban működő cégek fenntarthatósági felelősségének magyarázatával, de a gyakorlatban a legtöbb vállalat a tavaly elfogadott vállalati fenntarthatósági jelentési irányelv, a CSRD kapcsán kerül a gyakorlatban kapcsolatba e célok teljesülésével. Ez a korábban már említett NFRD utóda, amelyben kiterjesztették az irányelv hatálya alá eső cégek körét. Gyakorlati bevezetése lépcsőzetes lesz, vagyis 2025-ben kell először jelentést tenniük a 2024-es évről azoknak a cégeknek, amelyek már az NFRD hatálya alá is tartoztak (vagyis az ötszáz főnél nagyobb, közérdeklődésre számot tartó vállalatoknak). Egy évvel később, tehát 2026-ban kell jelentést kiadniuk először (a 2025-ös évről) azoknak a cégeknek, amelyekre az alábbi három kritérium közül legalább kettő igaz: a létszámuk 250 főnél nagyobb, és/vagy az éves árbevételük meghaladja a 40 millió eurót, és/vagy a 20 millió eurót meghaladja a mérlegfőösszegük. A következő lépcsőfok 2027-ben következik: ekkortól már gyakorlatilag minden, tőzsdén jegyzett cégnek jelentést kell készítenie, amelynek legalább tíz alkalmazottja van, legalább 700 ezer euró a nettó árbevétele, és legalább 350 ezer euró a mérlegfőösszege (a fenti kritériumok közül itt is kettőnek kell teljesülnie). Az irányelv bevezetésének utolsó lépcsőfoka már az EU-n kívüli vállalatokra is érvényesíti a szabályozást. Ennek értelmében 2029-ben kell először fenntarthatósági jelentést írniuk azoknak a vállalatoknak, amelyek leányvállalatot vagy üzemet működtetnek az EU-n belül.

A CSRD – Corporate Sustainability Reporting Directive, vagyis fenntarthatósági jelentések – szerinti közzétételi követelményekre való felkészülés egyre sürgetőbbé válik.A CSRD – Corporate Sustainability Reporting Directive, azaz fenntarthatósági jelentések – szerinti közzétételi követelményekre való felkészülés egyre sürgetőbbé válik.

112 teljesítménymutató

Milyen szerep hárul e klímaváltozási-fenntarthatósági célok teljesülésében az EU-ban működő vállalatokra? Azaz: mit kell tartalmaznia a fenntarthatósági jelentésnek?

– Az az igazság, hogy

Az Európai Unió egyértelmű szándéka, hogy a cégek össze­hasonlít­hatók legyenek, és ennek az a feltétele, hogy standardizált szempont­rendszert alkalmazzanak a jelentéseik megalkotásakor. Erre a célra dolgozták ki az európai fenn­tarthatósági jelentéstételi standardot (European Sustainability Reporting Standards; ESRS), és a vállalatoknak ez alapján kell majd elkészíteniük a jelentéseiket. Sok vállalat, amely készített már ilyen – eddig önkéntes – jelentéseket, ismerhet ehhez hasonló standardokat. Nagyon sok vállalat használja például a globális jelentéstételi kezdeményezés (Global Reporting Initiative; GRI) standardját, illetve léteznek más, jellemzően Amerika-fókuszú standardok is. Az ESRS tehát az Európai Unió saját standardja, amely a fenn­tarthatóság három pillére (környezet, társadalom és vállalatirányítás) alapján kéri arra a cégeket, hogy mutassák be saját magukat. Sőt, nemcsak magukat kell bemutatniuk, de át kell tekinteniük a beszállítói láncukat is. Ezen belül részletezniük kell, hogy a jelentés tárgyévében hogyan teljesítettek az ESG-aspektusok tekintetében. Vagyis, hogy mit tettek a környezet­védelemért, mennyi energiát használtak fel vagy üvegház­hatású gázt bocsátottak ki, és ezt hogyan igyekeznek mérsékelni, vagy például hogyan csökkentik a víz­fogyasztásukat? a „társadalmi láb” esetén be kell mutatniuk, hogy miként biztosítják az alkalmazottak biztonságát és jóllétét, az egyenlő bérezés alapelvét, vagy például milyen a náluk dolgozók nemi megoszlása, és így tovább. Az össze­hasonlítható­ság biztosítása érdekében az ESRS meghatároz olyan elemeket, amelyek minden vállalatra kötelezőek lesznek, illetve tartalmaz olyan össze­tevőket is, amelyek konkrétan egy-egy szektorra vonatkoznak. Ezeket a szem­pontokat csak az adott iparági szereplők­nek kell alkalmazniuk, mivel egyéb ágazatokban nem lenne jelentősé­gük vagy értelmük.

A gyakorlatban hogyan néz majd ki a jelentéskészítés folyamata a cégek szempontjából?

– Amikor a vállalat elkezdi a jelentéstételt, az első lépésként lényegességi felmérést kell készítenie. Ez azt jelenti, hogy azokat a témákat kell előtérbe helyeznie, amelyek a cég, illetve a stakeholderek (érdekeltséggel rendelkező felek) számára jelentőséggel bírnak. Vagyis nem minden cégnek kell érintenie minden témát, hanem lesznek a számára, illetve a hozzá hasonló vállalatok számára jelentőséggel bíró témák, és azokra kell főként koncentrálnia. Például az autóipari cégeknél az energetikai és az energiafelhasználási szempontok nyilván sokkal hangsúlyosabban jelennek majd meg, mint nálunk, a KPMG-nél. Nálunk, illetve például a szolgáltatóiparban inkább a társadalmi és vállalatirányítási szempontok lesznek fontosabbak. Ettől függetlenül az új ESRS-tervezetek közzétételi követelményeiben összesen 112 teljesítménymutató (Key Performance Indicator; KPI) szerepel, amelyek közül jelentős számút – például klímaváltozás esetén mindegyiket – kötelezően közzé kell tenniük az érintett vállalatoknak.

A közzétételi követelményben összesen 112 teljesítménymutató szerepel, és jelentős számú az, amit kötelezően közzé kell tenni.Az ESRS (European Sustainability Reporting Standards), tehát az európai fenntarthatósági jelentéstételi standard alapján készülő jelentés első lépése a lényegességi felmérés megszerkesztése. A közzétételi követelményben összesen 112 teljesítménymutató szerepel, de nem minden cégnek kell érintenie minden témát, hanem a számára jelentőséggel bíró témákra kell főként koncentrálnia. Ám jelentős számú az is, amit kötelezően közzé kell tennie.
A várakozások szerint a fenntarthatósági jelentés elkészítése különösen az úgynevezett kettős lényegesség elvének bevezetése miatt okoz majd nehézséget sok vállalatnak. Pontosan mit jelent ez a kettős lényegesség?

– A kettős lényegesség valóban újdonság a fenn­tartható­sági jelentéstétel terén. Ez azt jelenti, hogy a vállalatnak nemcsak ESG-szem­pontból kell tudnia megítélni, hogy az adott téma jelentőséggel bír-e a számára, hanem mindehhez pénzügyi lényegessé­get is kell tudnia számítani. Vagyis a cégeknek kombinálniuk kell a pénzügyi beszámolók és a fenn­tarthatósági jelentések során feltárt lényegességi tényezőket, mutató­számokat. Tehát a kettős lényeges­ség értelmében a vállalkozások­nak minden egyes lényegességi szem­pontot külön-külön kell mérlegelniük, és közzé kell tenniük azokat az információkat, amelyek mindkét szem­pontból lényegesek, valamint azokat az információkat, amelyek csak az egyik szem­pontból minősülnek lényegesnek.

Tanulási folyamat

Önök többször is arra hívták és hívják fel a cégek figyelmét, hogy a fenntarthatósági jelentések elkészítése jóval nehezebb lesz a gyakorlatban, mint amilyennek elsőre tűnik, és emiatt már most el kell kezdeniük a felkészülést. Mi teszi ezt a jelentést különösen problematikussá?

– A téma össze­tettsége miatt a három fő dimenzió (a környezet, a társadalom és a vállalat­irányítási aspektus) lefedésé­hez egyszerre több szakember munkájára is szükség lesz. Míg a pénzügyi beszámolók elkészítésé­hez általában elegendő a könyvelő és a pénzügyi csapat szaktudása, addig a fenn­tartható­sági jelentés össze­állításához számos különböző szaktudású munkatárs hozzá­­járulására lesz szükség. E kompetenciák egyelőre meg­lehetősen hiányosan jelennek meg a vállalatok­nál. Ráadásul maga a téma is új, így a munkaerő­piacon sincs olyan sok szakember, akik ezzel a témával rutin­szerűen foglalkoznának, és a fenn­tarthatósá­got minden szempontot felölelően, holisztikus szemlélet­tel tudnák megközelíteni. Emellett nehézséget fog okozni az adatok hiányossága is. A beadott, később pedig közzétett jelentést harmadik fél közre­működésé­vel kell majd auditáltatni. Az auditorok­nak azt kell majd megvizsgálniuk, hogy a fenn­tarthatósági jelentésben szereplő állítások (adatok és értékelésük) meg­felelnek-e a valóság­nak. Egy ilyen audit során feltett kérdések kifejezetten mélyre hatolhatnak, és olyan kontroll­rendszer meglétét feltételezik, amellyel nem minden vállalat rendelkezik, hiszen korábban nem kellett efféle jelentéseket készíteniük.

Mi függ a fenntarthatósági jelentésektől? Miért fontos a cégek számára az általuk beadott jelentések megítélése? Át kell menniük valamiféle küszöbértéken? És ha megbuknak, annak mi lehet a következménye?

– Az európai uniós jogalkotói szándék nyilván sosem a cégek büntetésére irányul. Ennek meg­felelően az irányelv első körben nem is fogalmaz meg semmilyen büntetést, például pénzügyi bírságot. Véleményem szerint az EU úgy közelíti meg ezt, hogy ez egy tanulási folyamat, és azt a célt szolgálja, hogy a fenn­tartható­sági szempontok egyre hangsúlyosab­ban jelenjenek meg a vállalatok működésében. Ugyanakkor, ha egy cég nem rendelkezik a fenn­tarthatósági jelentéshez szükséges adatokkal, vagy a beadott jelentése gyenge minőségű lesz, esetleg akár be sem adja, akkor ez fel fog vetni bizonyos meg­felelőségi kérdéseket – ahogy minden olyan jog­szabályi elvárásra igaz ez, amelynek nem felel meg az adott vállalat. Emellett a cég partnerségi viszonyai is megkérdőjelez­hetővé válnak, ha nem képes megfelelni a jelentés­tételi kötelezett­ségeinek. Ilyen esetekben a partner­cégek, azok stakeholderei, fogyasztói és befektetői – és a cég saját stakeholderei is – elbizonytalanod­hatnak, és meg­kérdő­jelezhetik a vállalat képességeit. E cégek végső soron verseny­hátrányba kerül­hetnek azokkal a vállalatok­kal szemben, amelyek igazán komolyan veszik ezt a kötelezett­séget. Ezzel tehát a reputációjuk sérülését, elvesztését is kockáztatják.

A vállalatoknak nehézséget fog okozni az adatok hiányossága és a szakemberek hiánya.A vállalatoknak nehézséget fog okozni az adatok hiányossága. Emellett a fenntarthatósági jelentések összetettsége miatt az elkészítéséhez egyszerre több szakember munkájára is szükség lesz. A megfelelő kompetenciákkal bírók hiányoznak a vállalatoknál, és a munkaerőpiacon sincs sok szakember, aki e témával rutinszerűen foglalkozna.
A fenntarthatósági jelentések összetettségéből sejt­hető, hogy ez a kötelezettség különösen nagy adminisztratív terheket ró majd a vállalatokra, sokaknak külső szak­értőket is alkalmazniuk kell majd. Mekkora költségtöbblet jelentkezhet ebből fakadóan, megterhelő lesz-e ez pénzügyileg egy kis- vagy közepes vállalkozásnak?

– E kötelezettség mindenféleképpen beruházásigényes lesz, de a szükséges beruházás mértéke erősen függ majd a vállalat méretétől, hiszen ez meghatározhatja, hogy milyen funkciók állnak már eleve rendelkezésre. A meglévő rendszerekben számos információ már most is elérhető lehet, de ezek feltárásához ismerni kell az adatgazdákat. Ha pedig nincsenek dedikált adatgazdák, akkor e struktúrákat ki kell alakítani. Vagyis az elején tervezésre és beruházásra lesz szükség, utána pedig megfelelően kell működtetni a kialakított rendszert.

A cégek jelenleg mennyire felkészültek arra, hogy ezt a kötelezettséget teljesíteni tudják? Mennyire rendelkeznek az ehhez szükséges kapacitásokkal?

– Magyarországon – tudomásom szerint – még nem készültek erre vonatkozó felmérések. Az eddigi fenntarthatósági jelentéstételek alapján az már megállapítható, hogy a nagy nyugat-európai cégek lényegesen felkészültebbek arra, hogy sikerrel teljesítsék az új kötelezettségeket is. A magyar tulajdonú vállalatok azonban még meglehetősen messze vannak attól, hogy gond nélkül elkészítsék ezeket a jelentéseket, így nagy szükségük lesz a rendelkezésükre álló 24 hónapos fel­készülési időre.•


 
Archívum
 2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020  2021  2022  2023
Címkék

Innotéka