Szegedi város­fej­lesz­tési projektek cölöp­alapozási munkái

A Dél-Alföld legnagyobb városában, Szegeden, az elmúlt évben indult meg két nagy volumenű építési beruházás; ezek a fejlesztések a város jövőbeli képét meghatározzák. 2018 elején kezdődött a Cédrus Liget Lakó­park magán­beruhá­zás mélyalapozása, ősszel pedig a közbeszerzés keretében meg­valósuló Etelka sori új fedett sportuszoda kivitelezése. A PBM Mélyépítő Kft. nyerte el mindkét igen jelentős projekt cölöpalapozási munkáit, melyekről az alábbiakban adunk részletes tájékoztatást.


A Cédrus Liget Lakóparkban hét különleges, ellipszis alakú házból álló futurisztikus épületegyüttes létesül az egykori szegedi kábelgyár helyén, parkkal, tavakkal. A lakó­park összesen tíz többszintes épületből áll, mindez kb. 60 ezer négyzet­méteren.

A Cédrus Liget Lakópark munkaterülete 2018 decemberében

Az épülő új sport­uszoda pedig 13 ezer négyzet­méter alap­területen egy tízpályás, 50 méteres verseny­medencét, egy bemelegítő- és egy tanmedencét foglal magába. Ehhez kapcsolódik még egy sportolói kondicionáló, wellnessrészleg is. A tervezett uszoda épületének szint­elrendezése: pince + földszint + lelátó- (emeleti) szint, jellemző szerkezete monolit vasbeton.

Altalajadottságok

Geológiai és geotechnikai adottságait tekintve az építési területek a Dél-Tiszavölgy kistáj déli részén találhatók. A 4–6 kilométer mélyen elhelyezkedő alaphegységre 2–3 kilométer vastagságban levő miocén üledékek települtek. Az igen jelentős vastagságú (helyenként 3 kilométert is meghaladó) pannóniai üledéksorra 200–400 méter vastagságban döntően folyóvízi eredetű pleisz­to­cén rétegek telepedtek, melyek fedője infúziós lösz.
A kb. 1 méter vastag felszíni holocén réteg alatt 8–25 méter vastagság­ban végig egyveretű pleisztocén üledékek települtek. Felszínközelben a rétegek települési sorrendje a következő: a pleisztocén üledékek erodált felszínére alul durvább, felfelé egyre finomodó folyóvízi homok, majd iszapos finom homok, finom­homokos iszap, agyagos iszap, végül réti agyag települt. Jellemző a homokliszt, az ártéri iszap, az agyag és a mocsári agyag. A földtani térképek szerint 10 méter alatt jelentkeznek a folyóvízi rétegek: agyag-iszap-homok átmeneti rétegekről van szó, melyekben a szemcse­összetétel az ős­folyó mindenkori folyási sebességétől függően változik.

Szeged földtani térképe

A Cédrus Liget Lakópark területén folyóvízi agyag, tavi agyag, agyagos lösz a jellemző, míg az uszoda környezetében, mely a Tiszától kb. 450 méterre helyezkedik el, folyó­vízi homok­lisztes iszap, agyagos lösz-löszös agyag és szikes lösz talajokat jelez a szak­iroda­lom. A pleisztocén korban keletkezett öntésagyag és löszös agyag között nincs számottevő különbség: tóba vagy ártérre, vízzel borított helyre fújta a szél a löszt. A szél munkájának függvényében változott az agyag lösztartalma. Ez magyarázza a rétegsorokban a helyenként vékony, magasabb iszaptartalmú talajrétegek be­tele­pülését. A Cédrus Liget Lakópark helyén 20–26 méter között a szemcse­összetétel durvább frakciójú, folyóvízi iszapos homok. A betelepülésre az ősfolyó folyási sebessége ad magyarázatot.

Cölöpalapozás kialakítása

A kivitelezés és tervezés optimalizá­lása érdekében mindkét helyen számos CPT-szondát mélyítettünk, melyek értékelését követően az alábbi következtetésekre jutottunk:

Cédrus Liget Lakópark

A felső 15–17 méteres talajzónát gyenge teher­bírású merev agyagrétegek alkotják, alatta egységesen kb. 5 méter vastag tömör iszapos finom homok ékelődött be a felszíntől számított 19–25 méte­res mélységek között. A cölöpöket célszerűen ebbe, az alatta és felette elhelyezkedő talaj­környezettől jóval merevebb, nagy csúcs­ellenállású (8–20 megapascal; MPa) homokpadba fogtuk be, és ez a cölöp erőátadását is nagymértékben meghatározta. Alatta, a feltárások talppontjáig ismételten agyagot harántoltak.
A „homokpad” felszínének mélységi helyzete a pontszerű fel­tárásokból adódóan a teljes területre vonatkozóan egzaktan meg­határozha­tatlan volt. A helyes kivitelezéshez azonban minden egyes cölöp esetében elengedhetetlen volt a „homok­pad” el­helyezkedésé­nek pontos ismerete. A cölöpök elkészítéséhez a fúrandó cölöp­hosszak tekintetében ezért csak irány­adó tájékoztatással tudtunk szolgálni. A környezetétől jelentősen eltérő merevségű „homokpadba” a cölöpök talpát előirányozottan kb. 80 centi­méter befogással kellett elkészítenünk. A térszín­től mérve a homokpad helyzeté­ben 1–1,5 méter bizonytalanság volt, ebből adódóan a cö­löpök hosszai minden esetben eltérőek voltak. A változó cölöp­hosszak miatt a mély­alapozási munkálatokat célszerűen FDP-technológiával készülő cölöpökkel oldottuk meg.

FDP fúrófej

Ez a technológia a bemutatott gyenge teher­bírású kötött összletekben előnyösnek bizonyult, hiszen a teljes talaj­kiszorításos cölöpök köpenye körül a talaj­környezetet tömörítjük, ami növeli a cölöpök palástja mentén a cölöp­ellenállás mértékét. A fentiek értelmében a projekten ne­héz­gép­kezelőink kiemelt figyelmet kaptak, hiszen szakmai tapasztalatukkal segítették az egyes cölöpök szükséges fúrási hosszának pontos meghatározását. A közel azonos haladási sebességre beállított fúrási rendszer a homokpad elérésekor egzaktan jelzi a forgató­nyomaték növekedését, és ezzel a kívánt mélység elérését. A projekt alapozási mun­kálatai­nak 98 százaléka 2019 januárjáig elkészült.

Sportuszoda

Az előzetes talajmechanikai információk alapján a CPT-szonda a felszíntől mért 25 méter mélységig itt is homogén, gyenge csúcs­ellenállású, kötött (agyag) talajkörnyezetet jelzett. A csúcsellenállás értéke 1,2–2 MPa között változott, ennek alapján a konzisztencia gyúrható-merev állapotúnak minősíthető. Ezt a tényt meg­erősítették a 15 méter mélységig sikeresen mélyített, kis átmérőjű Borro típusú fúrások is.

A sportuszoda munkaterülete 2019 februárjában

Míg a Cédrus Liget Lakópark esetében változó cölöphosszak készültek – keresve a tömör pad szintjét –, a sport­uszodán ezzel szemben fix hosszúságúak. A talajkörnyezet felső zónája nagyban hasonlít a másik építkezés helyszínén tapasztalt talaj­típusokhoz, azonban a cölöpök talpának környezetében minden esetben hiányzik az a nagy csúcs­ellenállású szemcsés réteg, melyre a cölöpöket ráállíthattuk volna. A cölöpöknek a köpeny menti ellenállása gyakorlatilag a jellemzett rétegek miatt a teljes hossz mentén egyenletesen oszlik meg.

Ezen a projekten a kivitelezés különlegességét a talaj­kiszorítás szempontjából a talaj viszony­lag nagy dréne­zet­len nyírószilárdsága (Cu) és a pórusvíznyomás fúráskor be­követ­­kező növekedése adta. A munkálatok jelenleg is folynak. A tervezett cölöpök közel 85 százalékát a PBM Mélyépítő Kft. már lefúrta, a munkálatok befejezése a szerkezet­építés ütemezéséhez igazodik. A cölöp­­fúrás haladási sebessége nagyban függ a fúrógép típusától, műszaki pa­ramétereitől, a gép­ke­zelő szakmai rutinjától és a talaj­kör­nyezet paramétereitől. A beton­kiszolgálás függvényében így a napi 28 darab cölöp megfúrása is több esetben teljesíthető volt, jellemző volt a napi 18-20 darabos átlag.

Megemlítjük, hogy a területen a cölöpözéshez használt beton a talajvíz nagy­mértékű agresszivitása miatt az általánostól eltérő, C35/45-XA3-XC4-16-F5 minőségű. Ennek a betonnak az előállításához legalább 400 kg/m³ CEMI 32,5 S vagy CEM III típusú cementre van szükség, mely a helyi beton­gyárak számára külön felkészülést kívánt.

A két projekt átfutási idejében a bemutatott fúrási nehézségek miatt kitüntetett szerepük volt a nehézgép­ke­ze­lőknek, az ő rutinjuk nagyban befolyásolta a napi cölöp­­számok teljesítését és így a projektek átfutását is.•

Szerzők:

Nagy Roland építésvezető, okl. építőmérnök, nagy.roland@pbmmelyepito.hu
Radványi László ügyvezető, radvanyi.laszlo@pbmmelyepito.hu; PBM Mélyépítő Kft.

 

Felhasznált irodalom

Cédrus Liget Lakópark projektinformációk: http://www.cedrusligetszeged.hu/
Sportuszoda-információk: https://szeged.hu/hirek/25067/leraktak-az-etelka-sori-uj-fedett-uszoda-alapkovet
Majorterv Tervező és Szolgáltató Bt.: Talajvizsgálati Jelentés és Tanácsadás Szeged, Etelka sor 10005/5. hrsz.-ú területen épülő külső vízi közmű ellátás tervezéséhez, 2017. 04. 06.
Majorterv Tervező és Szolgáltató Bt.: Talajvizsgálati Jelentés és Tanácsadás Szeged, Etelka sor 10005/5. hrsz.-ú telken épülő sportuszoda tervezéséhez, 2017. 01. 13.
TAUPE Kft.: Talajvizsgálati Jelentés és Geotechnikai Szakvélemény a Szeged, Huszár u. 25382/1. hrsz.-ú telekre tervezett Cédrus Liget Lakópark A és E jelű épületeinek engedélyezési tervéhez, 2017. 10. 27.


 
Archívum
 2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020  2021  2022  2023  2024
Címkék

Innotéka