Modern, biztonságos atomerőmű épül Pakson

Mérföldkőhöz érkezett a Paks II. projekt, idén nyáron elkezdődött a Paksra tervezett atomerőművi blokkok létesítésének engedélyezése. Két VVER–1200 típusú blokkot építenek, melyek tervezésekor a biztonságnövelés hangsúlyos szerepet kapott. Lenkei István, a Paks II. Zrt. vezérigazgatója kiemelte, hogy az atomerőmű-építés során számítanak a magyar cégekre, vállalkozásokra. Hozzátette, az engedélyezés, a szükséges ki­szolgáló­létesítmények építése és a szakemberképzés megfelelő ütemben halad.


„A Paks II. Zrt. célja, hogy a legszigorúbb el­várásoknak megfelelő, kiváló műszaki színvonalú, bizton­ságosan működő erőmű épüljön fel” – hang­súlyozta Lenkei István vezér­igazgató. Pakson, a működő erőmű egységei­től északra, két VVER–1200 típusú blokkot építenek. Ezek az egységek váltják a Paksi Atom­erőmű négy blokkját, így garantálva a hazai termelés felét adó nuk­leáris kapacitás megtartását. Erre – mint Lenkei Ist­ván rámutatott – azért van szükség, mert hazánk adott­ságait figyelembe véve kizárólag atom­erőműben lehet villamos áramot termelni nagy mennyiségben, biztonságosan, szén-dioxid-kibocsá­tás nélkül.

Lenkei István vezérigazgató

A VVER–1200 blokktípus a VVER csa­lád legújabb, leg­moder­nebb tagja, amelynek konstrukciója a Roszatom több évtizedes fejlesztési és üzemel­tetési tapasztala­tán alapul. A blokk­típus fejlesztése során a biztonságnövelés hangsúlyos szerepet kapott. A Roszatom a Nemzet­közi Atom­energia-ügynökség nukleáris biztonsági előírásai és az elmúlt évtizedek globális tapasztalatai alapján fejlesztette a reaktort.

Az új paksi blokkok az elérhető legbiztonságosabb, úgynevezett 3+ generációs technológiát képviselik.

A Paks II. Zrt. 2020. június 30-án nyúj­totta be a létesítési­engedély-kérelmet az Or­szágos Atom­energia Hivatalnak. A bírálatra a hatóságnak egy éve van, amit három hónappal meg­hosszabbít­hat.
A kérelem alap­dokumentuma az Előzetes Biztonsági Jelentés. „Ebben kell igazolnunk, hogy a létesíteni tervezett atom­erőmű a tervekben bemutatott műszaki ki­alakítással, technológiai meg­oldásokkal és üzemeltetési módszerekkel teljesíti a nukleáris biztonsági követelményeket, biztonságosan megépíthető és üzemeltethető” – vázolta a vezérigazgató.

A felvonulási területen, Lenkei István tájékoztatása szerint, folyamatos a munka. 2019 feb­ruár­­jában elkészült a transz­formá­tor­­ál­lo­­más, amely az építési-szerelési mun­kákhoz szük­sé­ges villamos energiát biztosítja. Szer­kezet­kész a megrendelő és a fővállal­kozó számára készülő két irodaház, illetve az üzemi konyha és étkező. A következő épület, az Erőmű-be­ruhá­zási Központ az új blok­kok hely­színének közvetlen szomszéd­ságában létesül. „Az építési-szerelési bázis négy újabb épületének engedélyét szereztük meg. További felvonulási épületek kapcsán is zajlik az engedélyezés – részletezte a vezér­igazgató, hang­súlyozva, hogy a harmadik negyedévtől még intenzívebb helyszíni jelenlét várható. – Mind­emellett jól halad az a terület-elő­­készítési munka, amelynek zárásaként az MVM Paksi Atom­erőmű Zrt. átadja az új blokkok területét a projektcég számára.”

Az atomerőmű-építés iránt komoly érdeklődést mutatnak a hazai cégek. A magyar vállalkozá­sokra számítanak a Paks II. projektben. Bizonyos munkákban, például az építési-szerelési bázis létesítésében a magyar beszállítói arány már most kifejezetten magas: magyar cég építette meg a transz­formátor­állomást, magyar vállalkozás dolgozik az első felvonulási épüle­te­ken és az Erőmű-beruházási Központ ki­vitelezé­sét is hazai cég fogja végezni. Magyar­­ország fix áras, kulcsra­kész szerződést kö­tött az orosz féllel. Az al­vállalkozó­kat a projektbe az orosz partner vonja be köz­beszerzési eljárás keretében.

Magyar vállalkozás dolgozik az első felvonulási épületeken.

A részvétel elő­segítése érdekében Vállalkozói Információs Pont nyílt augusztusban Paks déli kapujában, a beruházási terület közelében. A cél, hogy a lehető legtöbb helyi és magyar vállalkozás részt vehessen a Paks II. projektben.
„A vállalkozá­sok a Paks II. Zrt. hon­lapjá­nak Beszállítók menü­pontját böngészve is értékes információhoz juthatnak, köztük a nukleáris minősí­téssel kapcsolatos tudni­valókhoz” – mondta Lenkei István.

A vezérigazgató hozzáfűzte: a Paks II. projektben várhatóan mintegy 8-10 ezer ember dolgozik majd. A Pakson létesítendő új VVER–1200 atom­erőművi blokkok tervezése, építése, üzemelte­tése is rengeteg jól képzett szak­embert igényel. A Paks II. Zrt. éppen ezért több formában is támogatja a jövő atom­energetikai szak­embereinek képzését. A többi között a tanulmányi ösztöndíj­program, a szakmai gya­korlat lehetősége és a Paks II. Akadémia is ennek érdekében jött létre. Ez utóbbi program keretében a Paks II. Zrt. anyagi támogatása mellett végezhető el az alap­képzésre épülő atom­erőművi üzemelte­­tési szakember, illetve szak­mérnök elnevezésű szak­irányú tovább­képzés. A Paks II. Zrt. a képzést hat intézménnyel – a Budapesti Műszaki és Gazdaság­tudományi Egyetem­mel (BME), a Pécsi Tudomány­egyetemmel, a Debreceni Egyetem­mel, a Pannon Egyetem­mel, a Miskolci Egyetem­mel, va­la­mint a Duna­újvárosi Egyetem­mel – együtt­működésben hozta létre. A képzés a hallgatók számára a megadott keret­számig térítés­mentes.

Reaktor üzemtan óra a BME-n.

A Paks II. Akadémia első évfolyamán maximálisan kihasznál­ták a keret­számot, összesen mintegy száz hallgató képzését támogatta a Paks II. Zrt. „A szak népszerű­sége miatt úgy döntöttünk, bővítjük a keret­számot. A következő tanévtől összesen 135 főnek lesz lehető­sége térítés­mentesen részt venni a programban. További változás, hogy a képzésbe a külön­féle mérnöki vég­zettségű szak­emberek mellett be­kap­cso­lód­­hatnak fizikusok és vegyészek is” – részletezte a vezér­igazgató. Hozzáfűzte, a Paks II. Akadémia nemcsak egy képzés, hanem egy karrierút kezdete is lehet. A tervek szerint a következő években a Paks II. Akadémia keretében több száz atom­­erő­művi üzemeltetési szak­mérnököt, szak­­embert ké­peznek majd, akik az itt szer­zett tudás birtokában erősít­hetik a társaság szak­ember­gárdáját.•


 
Archívum
 2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020  2021  2022  2023  2024
Címkék

Innotéka