Kisfilmsorozat a Mecsekről

Háromrészes, angol–magyar nyelvű természet­tudományos oktató és ismeretterjesztő kisfilm­sorozat készült a Mecsek földtanáról.


A Pécsi Tudományegyetem (PTE) az EDUC Európai Egyetemi Szövetség – nyolc európai egyetem együttműködésével indított közös, angol nyelvű okta­tási platform – keretei közt támogatja a magas szín­vo­nalú, közös oktatási területek fejlesztését, és ehhez magyar és angol nyelvű oktatási anyagok készítését. A PTE Ter­mé­szet­tu­do­má­nyi Kar első ok­tató és is­me­ret­­ter­jesztő kisfilmsorozata a Mecsek geoló­giá­já­ról szól.

„...láttuk egyszer a partvonalat, és most látjuk azt, hogy hogy néz ki egy egy­kori óceánnak a 100–50 méter közötti vízmélységében leülepedett durva szem­csés üledéke.” – Részlet Bujtor László professzor előadásából.

Az egyenként 15 perces részekből álló epizódok be­mu­tat­ják a Mecsek jura–kréta geológiai fej­lő­dé­sét, és ezek nemzetközi vonatkozásait. A filmeket nemcsak a Szö­vetséghez tartozó egyetemek hallga­tói érhetik el angol nyelven, hanem a földtudomá­nyok iránt érdeklődő magyar nézőknek is a legújabb ku­ta­tási adatokra támaszkodva mutatják be a hegy­ség páratlan földtani értékeit. A sorozat ki­te­kint a geo­ló­gián túl a hidrológiai, geomorfológiai, régé­szeti és paleontológiai érdekességekre és ku­rió­zu­mokra egy­aránt, melyek a Mecsek hegy­sé­get euró­pai ér­te­­­lem­ben is fontos és érdekes kutatási te­rü­letté te­szik. Üle­dék­kép­ző­dési, vulkanikus, eró­ziós fo­lya­ma­tok be­mutatásával, valamint kő­zet­min­ták segít­sé­gé­vel érthe­tik meg a nézők a Pécs környéki te­rü­let 160-tól 130 mil­lió évig terjedő idő­szak­ban végbement folyamatokat, amikor még a Mecsek he­lyén szub­tró­pusi óceán hullámzott.

A filmek a Pécsi Tudományegyetem YouTube-csatornáján meg­te­kint­hetők.•


 
Archívum
 2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020  2021  2022  2023  2024
Címkék

Innotéka