Káros mutációk előnyei

A Szegedi Biológiai Kutatóközpont kutatói szerint a káros mutációk olykor hasznos evolúciós újítások megjelenését segíthetik elő.


A folyamatosan felbukkanó mutációk többsége káros, de vajon hozzájárulhatnak-e ezek a ká­ros mutációk az élőlények változatosságához? Első­re azt gondolhatnánk, hogy nem, hiszen ha egy ká­ros mutáció meg is változtat bizonyos tulajdonságokat, káros természetéből fakadóan nem terjed el. A leg­több káros mutációnak valóban ez a sorsa, ugyan­akkor ismerünk olyan esete­ket, amikor még­sem tű­nik el, hanem egy másik, a káros hatást ellen­súlyozó mutáció révén fennmarad.

Az ELKH Szegedi Biológiai Kutatóközpont Bio­kémiai Intézetének Papp Balázs, Pál Csaba és Hor­váth Péter vezette három kutatócsoportja a pék­élesztőgombában végzett kí­sér­le­teik­kel ki­mu­tatta, hogy ökológiailag és klinikailag fontos új tu­laj­don­sá­gok alakulhatnak ki egy káros mutáció és annak ártalmas ha­tá­sait csillapító másodlagos mutációk mel­lék­termékeként. Ered­ményeikről a Nature Ecology & Evolution folyóirat­ban szá­moltak be.

A szegediek elsőként mutatták ki, hogy a káros mutációk és a kompenzáló evolúció együttese fontos tulajdonságok meg­jelené­sé­hez vezethet. Fel­fe­de­­zé­sük új evolúciós képet is su­gall, miszerint az evolúció nem pusztán egyenes vo­na­lú „diadalmenet”, a káros mutációk ugyanis fontos kezdeti lépést je­lente­­­nek az evo­lú­ciós alkalmazkodásban. Ennek a felfedezésnek az a gyakorlati jelentő­­sé­ge, hogy a mutációkat kombinálva minőségileg új enzimeket lehet létrehozni.•


 
Archívum
 2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020  2021  2022  2023  2024
Címkék

Innotéka